Integrisane akademske studije - IAS Arhitektura

Vrsta i nivo studija

Integrisane akademske studije prvog i drugog stepena.
Trajanje studija: 5 godina – 300 ESPB

 

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa integrisanih akademskih studija arhitekture (IAS Arhitektura) je obrazovanje profila Master inženjer arhitekture, koji poseduje široko opšte obrazovanje, vlada dobro naučnom i stručnom i uskostručnom materijom iz oblasti umetnosti, arhitekture i urbanizma. Jedan od ciljeva je i postizanje kompetencija i veština projektovanja različitih vrsta i namena objekata, kao i prošireno interesovanje za istoriju, njeno poznavanje i vladanje materijom. Interesovanje i za savremene trendove i dostignuća iz oblasti arhitekture i urbanizma, njihovo poznavanje, aktivno praćenje. Naravno da se kao jedan od ciljeva postavlja i težnja da se u nekoj meri izvrši pozitivan i autentičan uticaj na savremene tokove naučne i stručne delatnosti iz oblasti arhitekture i urbanizma.
Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje stručnjaka, koji poseduju odgovarajuća svestrana opšta znanja i posebne veštine iz oblasti projektovanja, osmišljavanja i oblikovanja objekta arhitekture i urbanizma, posedovanje velikog svestranog poznavanja i znanja iz oblasti struke, koja se dalje mogu adekvatno primeniti u praksi, ali i konstantno nadograđivati i obogaćivati.
Jedan od ciljeva je i postizanje odgovarajućeg nivoa teorijsko-metodološkog znanja, kao osnove budućeg istraživačkog rada i nastavka daljeg školovanja na specijalističkim ili doktorskim studijama, ukoliko se za to Master inženjeri arhitekture opredele.
Cilj studijskog programa integrisanih studija arhitekture na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu predstavlja formiranje kompetentnog, obrazovanog i kreativnog arhitekte koji je sposoban da:
a) iskoristi svoje znanje i praktične veštine u sveobuhvatnom sagledavanju profesionalnih zadataka,
b) da se bavi promocijom dobre arhitektonske prakse i prati dostignuća struke u svetu i kod nas,
v) prihvati profesionalnu i moralnu odgovornost za svoj rad i bude svestan o aspektima i efektima svojih dela,
g) prihvati neophodnost stalnog profesionalnog usavršavanja i kontinuirane edukacije u toku čitavog života.
Plan i program ovog studijskog programa treba da:
a) doprinese shvatanju i prihvatanju potrebe da arhitekt u svakom trenutku obavlja praksu u najboljem interesu društva, naručioca ali i poštovanja zakonskih regulativa, dobre prakse i pravila struke.
b) omogući studentima sticanje naučno-stručne i umetničke kompetentnosti za rad bez supervizije posle diplomiranja, ali u isto vreme da im omogući da budu svesni svojih mogućnosti da bi, po potrebi mogli da konsultuju i sarađuju sa drugim učesnicima u projektantskom procesu.
v) promoviše kvalitete veštine, odgovorno ponašanje i profesionalne stavove koji doprinose efikasnijoj i celishodnoj interakciji sa svim saradnicima, naručiocima, izvođačima i kolegama,
g) obezbedi bazu za efikasno i dugoročno obrazovanje i profesionalno usavršavanje.

 

Ishod procesa učenja

Program integrisanih akademskih studija arhitekture (IAS Arhitektura) omogućava:
• efikasnije studiranje i veću mobilnost studenata,
• savladavanje inovacionih tehnologija i prenošenje znanja i veština koje će biti primenjive u svakodnevnoj arhitektonskoj praksi,
• razvija inventivnost i kreativnost studenata kao i osposobljenost da učestvuju u stručnim i naučnim diskusijama i debatama i
• daje doprinos razvoju arhitektonske teorije i prakse, rečju struke i nauke što u celini.
Ovako profilisan arhitekta koji se školuje po ovakvom studijskom programu predstavlja doprinos čitavom visokoškolskom sistemu, širem društvenom razvoju ali i podizanju ugleda Srbije u svetu.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne, naučne i umetničke delatnosti. Opis kvalifikacije koja proizilazi iz studijskog programa mora odgovarati određenom nivou nacionalnog okvira kvalifikacija.
Savladavanjem studijskog programa student stiče specifične kompetencije:
• poseduje teorijska i praktična znanja potrebna za razumevanje procesa arhitektonskog i urbanističkog projektovanja;
• samostalno planira i realizuje projekte zadatke i donosi odluke pri rešavanju konkretnih projektnih zadataka;
• prati, prihvata i primenjuje aktuelne rezultate naučno-tehničkog progresa i domete stručno-umetničkog napretka;
• ima sposobnost uočavanja i kreativnog pristupa rešavanju profesionalnih problema i prezentacije isprojektovanog arhitektonsko-urbanističkog dela;
• primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za arhitektonsko i urbanističko projektovanje i planiranje;
• ima adekvatna znanja za prikupljanje i kritičko vrednovanje informacija;
• ovladava informaciono-komunikacionim tehnologijama i primenjuje u svom daljem stručnom i akademskom obrazovanju i usavršavanju;
• razume uticaj arhitekture i urbanizma na društvo i životnu sredinu i pokazuje moralni i etički stav u obavljanju profesionalnih zadataka;
• kritički procenjuje argumente, pretpostavke, koncepte i podatke pri donošenju odluka;
Završetkom studijskog programa student je osposobljen da samostalno:
• izrađuje sve vrste arhitektonskih projekata i dokumenata u skladu sa zakonskom regulativom,
• izrađuje projektnu i tehničku dokumentaciju,
• vrši stručni nadzor pri izgradnji svih vrsta objekata,
• vrši tehničku kontrolu svih vrsta projekata,
• organizuje poslove vezane za održavanje, zaštitu i sanaciju konstrukcija,
• vrši istraživanja i ispitivanja u oblasti arhitekture i urbanizma, kao i druge poslove u oblasti arhitekture, urbanizma i arhitektonskog inženjerstva.

 

Stečeni akademski naziv

Master inženjer arhitekture

 

Uslovi za upis na studijski program

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit za Integrisane akademske studije SP Arhitektura.

 

Prikaz karakteristika i strukture programa

Integrisane akademske studije - IAS Arhitektura