Doktorske akademske studije - DAS Arhitektura

Vrsta i nivo studija

Doktorske akademske studije trećeg stepena.
Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB

 

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa DAS – Arhitektura na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu (GAF) Univerziteta u Nišu jeste edukacija kompetentnog istraživača, sposobnog da prati savremena dostignuća u struci i nauci, uočava probleme, primenjuje adekvatne naučnoistraživačke metode u rešavanju uočenih problema, kritički razmatra i analizira dobijene rezultate, publikuje i saopštava rezultate svojih istraživanja. Cilj ovog studijskog programa je takođe da studenti postignu naučne kompetencije i akademske veštine iz oblasti arhitekture. To, pored ostalog, uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama neophodnim za ukupan razvoj kako struke tako i konkretnog doprinosa društvu u celini.
Predloženi studijski program omogućava sticanje najvišeg nivoa akademskog obrazovanja u oblasti arhitekture, urbanizma, tehnologije građenja arhitektonskih objekata kao i teorijskog promišljanja fenomena u arhitekturi, od naučnog preko društveno-humanističkog do umetničkog. To podrazumeva osposobljavanje studenata za analiziranje, sistematizovanje i sintezu, kao i sprovođenje istraživanja baziranih na relevantnim procenama problemskih postavki iz navedenih oblasti.
Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje dovoljno produbljenog znanja koje je usklađeno sa savremenim pravcima razvoja arhitekture u svetu. Jedan od posebnih ciljeva je razvijanje svesti kod studenata za potrebom doprinosa razvoju društva u celini posebno u domenu zaštite životne sredine, održivog razvoja i energetske efikasnosti. Cilj studijskog programa je, takođe, i obrazovanje stručnjaka sposobnih za saradnju sa ekspertima iz drugih oblasti čija se delatnost vezuje za izgrađenu sredinu. Razvoj sposobnosti za saopštavanjem i izlaganjem svojih originalnih rezultata naučnoj javnosti je takođe cilj studijskog programa. Ovako postavljeni ciljevi su u skladu sa savremenim pravcima razvoja arhitekture kao discipline u svetu.

 

Ishod procesa učenja

Program doktorskih studija omogućuje studentima da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije da:
• samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja iz oblasti arhitekture;
• mogu da se uključe u međunarodne naučne projekte;
• mogu da realizuju razvoj novih tehnologija i postupaka u okviru oblasti arhitekture i da razumeju i koriste najsavremenija znanja;
• kritički misle, deluju kreativno i nezavisno;
• poštuju principe etičkog kodeksa i dobre naučne prakse;
• osposobljeni su da naučno-istraživačke rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama, objavljuju u naučnim časopisima, i verifikuju ih kroz patente i nova tehnička rešenja;
• doprinose razvoju arhitekture u nauci uopšte.

Kompetencije diplomiranih studenata

Svršeni studenti doktorskih akademskih studija; DAS – Arhitektura na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu (GAF) Univerziteta u Nišu, kompetentni su da vode istraživanje i da rešavaju realne probleme iz arhitektonske prakse. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj i sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre, a šta loše strane odabranog rešenja.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije:
• temeljno poznavanje i razumevanje disciplinee kojom se bavi;
• sposobnost rešavanja problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
• povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena;
• sposobnost praćenja savremenih dostignuća u oblasti arhitekture;
• sposobnost upotrebe iinformaciono-komunikacionih tehnologija.

Kvalifikacije koje označavaju završetak doktorskih akademskih studija stiču studenti:
• koji su pokazali znanje i razumevanje u oblasti arhitekture koje dopunjuje znanje stečeno na prethodnim nivoima studija i predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja;
• koji su savladali veštine i metode istraživanja iz oblasti arhitekture;
• koji su pokazali sposobnost prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta;
• koji su originalnim istraživanjem i radom postigli ostvarenja koja proširuju granice znanja, koje je verifikovano objavljivanjem radova u odgovarajućem naučnom časopisu i koji imaju reference na nacionalnom i međunarodnom nivou;
• koji su sposobni za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja;
• koji su u stanju da na jasan i nedvosmislen način prenesu znanje i način zaključivanja stručnoj i široj javnosti;
• koji su u stanju da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu tehnološki i tehnički napredak.

Studenti su osposobljeni da koncipiraju istraživanja i projekte na osnovu osmišljenih programa, rade na njihovoj razradi, koordiniraju rad ostalih uključenih u proces i organizuju rad tima. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno rešava postavljene probleme, radi na mogućim rešenjima kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke.

Svršeni studenti doktorskih studija; DAS – Arhitektura na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu (GAF) Univerziteta u Nišu, stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse Republike Srbije u skladu sa principima održivog razvoja. Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.

Stečene kompetencije verifikuju se i naučnim radovima. Pre dobijanja diplome o završenim studijama kandidat mora da objavi (ili da dokaže da su radovi prihvaćeni za objavljivanje) najmanje dva rada ranga M53 (prema kategorizaciji Ministarstva za nauku) i najmanje jedan rad u časopisu sa SCI liste, odnosno specifično za oblast arhitekture, ostvari ekvivalentni rezultat.

 

Stečeni akademski naziv

Doktor nauka - arhitektura

 

Uslovi za upis na studijski program

U prvu godinu doktorskih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su stekli najmanje 300 ESPB bodova tokom prethodnog školovanja, završene studije arhitekture, odnosno odgovarajući smer ili odsek, na srodnom fakultetu, i prosečnu ocenu od najmanje 8, ili akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Više informacija o studijskom programu

Doktorske akademske studije - DAS Arhitektura