ОАС ГРАЂЕВИНА / BAS CIVIL ENGINEERING

STUDIJSKI PROGRAM AKREDITOVAN 2014. godine

ШИФРА

CODE

Бр.

No.

СЕМЕСТАР/SEMESTER

ЕСПБ

ECTS

НАСТАВА

CLASSES

COURSE TITLES IN ENGLISH

I  ГОДИНА  /  1st YEAR

 1. 1.Семастар    

1st  Semester

Г11

1

Нацртна геометрија I

4

2+2

Descriptive geometry I

Г12

2

Физика

5

2+2

Physics

Г13

3

Математика I

5

2+2

Mathematics I

Г14

4

Грађевински материјали I

6

3+3

Building materials I

Г15

5

Грађевинске конструкције I

4

2+2

Building Structures I

Г16

6

Инжењерска геологија

3

2+1

Engineering geology

Г17

7

Градитељство и животна средина

3

2+1

Civil engineering and environment

 1. 2.Семастар    

2nd Semester

Г21

8

Техничка механика I

6

3+3

Technical mechanics I

Г22

9

Математика II

7

3+3

Mathematics II

Г23

10

Увод у рачунарство

3

2+1

Introduction to computers

Г24

11

Геодезија

5

2+2

Geodesy

Г25

12

Изборни предмет блока 1  (бира се 1)

Elective course Block 1    (students choose 1)

Г251

13

Развој градитељства

5

2+1

Development of civil engineering

Г252

14

Основе геонаука

5

3+1

Fundamentals of geo-science

Г26

15

Изборни предмет блока 2  (бира се 1)

Elective course Block 2    (students choose 1)

Г261

16

Енглески језик – основни курс

4

2+1

English language – basic course

Г262

17

Енглески језик – језик струке I

4

2+1

English language – for engineering purposes I

II ГОДИНА  /  2nd YEAR

 1. 3.Семастар   

3rd Semester

Г31

18

Отпорност материјала I

6

3+3

Strength of materials I

Г32

19

Механика флуида

5

2+2

Fluid mechanics

Г33

20

Техничка механика II

5

2+2

Technical mechanics II

Г34

21

Математика III

5

3+2

Mathematics III

Г35

22

Изборни предмет блока 3  (бира се 1)

Elective course Block 3    (students choose 1)

Г351

23

Увод у програмирање и софтверски пакети

5

2+2

Introduction to programing and software packages

Г352

24

Основе вероватноће и математичке статистике

5

2+2

Fundamentals of probability and mathematical statistics

Г36

25

Изборни предмет блока 4  (бира се 1)

Elective course Block 4    (students choose 1)

Г361

26

Енглески језик – нижи средњи курс

4

2+1

English language - lower intermediate course

Г362

27

Енглески језик – језик струке II

4

2+1

English language - for Engineering purposes II

ИЗБОРНИ МОДУЛ М1 - КОНСТРУКЦИЈЕ

ELECTIVE MODUL M1 – STRUCTURAL ENGINEERING

 1. 4.Семастар   

4th  Semester

ГК41

28

Статика конструкција I

7

3+3

Structural statics I

ГК42

29

Механика тла

7

3+3

Soil mechanics

ГК43

30

Земљани радови

5

2+2

Earth works

ГК44

31

Отпорност материјала II

6

2+2

Strength of materials II

ГК45

32

Изборни предмети блока К1  (бира се 1)

Elective course Block S1    (students choose 1)

ГК451

33

Грађевински материјали II

5

2+2

Building materials II

ГК452

34

Грађевинска физика

5

2+2

Building physics

ГК453

35

Грађевинске конструкције II

5

2+3

Building structures II

III ГОДИНА  /  3rd YEAR

 1. 5.Семастар   

5th  Semester

ГК51

36

Бетонске конструкције I

5

3+2

Concrete structures I

ГК52

37

Фундирање I

4

2+2

Foundation engineering I

ГК53

38

Дрвене конструкције I

4

2+2

Timber structures I

ГК54

39

Металне конструкције I

4

2+2

Metal structures I

ГК55

40

Статика конструкција II

5

2+2

Structural statics II

ГК56

41

Зидане конструкције

3

1+2

Masonry structures

ГК57

42

Изборни предмети блока К2  (бира се 1)

Elective course Block S2    (students choose 1)

ГК571

43

Одабрана поглавља математике

5

2+2

Selected chapters of mathematics

ГК572

44

Основе хидротехнике

5

2+2

Fundamentals of hydraulic engineering

ГК573

45

Рачунарско цртање у грађевинарству

5

2+2

CAD in Civil Engineering

 1. 6.Семастар   

6th  Semester

ГК61

46

Стручна пракса

4

0+0

Professional training

ГК62

47

Матрична анализа конструкција

4

2+2

Matrix analysis of structures

ГК63

48

Теорија површинских носача

5

3+2

Theory of planar load-bearing systems

ГК64

49

Фундирање II

5

2+2

Foundation engineering II

ГК65

50

Бетонске конструкције II

5

2+2

Concrete structures II

ГК66

51

Дрвене конструкције II

4

2+2

Timber structures II

ГК67

52

Технологија бетона

3

2+2

Concrete technology

IV  ГОДИНА  /  4th  YEAR

 1. 7.Семастар  

7th  Semester

ГК71

53

Технологија грађења са грађевинском механизацијом

5

2+2

Building technology with construction machinery

ГК72

54

Бетонске претходно напрегнуте конструкције

5

2+2

Concrete prestressed structures

ГК73

55

Стабилност конструкција

4

2+2

Structural stability

ГК74

56

Конструкције у хидротехници

4

2+2

Structures in hydraulic engineering

ГК75

57

Подземне грађевине

4

2+2

Underground structures

ГК76

58

Металне конструкције зграда

3

2+2

Metal building structures

ГК77

59

Изборни предмет блока К3  (бира се 1)

Elective course Block S3    (students choose 1)

ГК771

60

Водовод и канализација зграда

5

2+2

Water supply and sewage systems in buildings

ГК772

61

Металне конструкције II

5

2+2

Metal structures II

ГК773

62

Примена рачунара у пројектовању конструкција

5

2+2

CAD in structural design

 1. 8.Семастар     

8th  Semester

ГК81

63

Организација грађења I

5

2+2

Construction works organization I

ГК82

64

Спрегнуте конструкције

5

2+2

Composite structures

ГК83

65

Динамика конструкција са земљотресним инжињерством

5

2+2

Structural dynamics with earthquake engineering

ГК84

66

Изборне области за дипломски рад

9

0+9

Graduation thesis elective fields

ГК85

67

Дипломски рад

6

 

Graduation thesis

ИЗБОРНИ МОДУЛ М2 - ХИДРОТЕХНИКА

ELECTIVE MODUL M2 – HYDRAULIC ENGINEERING

 1. 4.Семастар   

4th  Semester

ГХ41

68

Статика конструкција I

7

3+3

Structural statics I

ГХ42

69

Механика тла

7

3+3

Soil mechanics

ГХ43

70

Земљани радови

5

2+2

Earth works

ГХ44

71

Хидраулика

6

3+3

Hydraulics

ГХ45

72

Увод у хидрологију

5

2+2

Introduction to hydrology

III ГОДИНА  /  3rd YEAR

5.       Семастар  

5th  Semester

ГХ51

73

Бетонске конструкције I

5

3+2

Concrete structures I

ГХ52

74

Фундирање I

5

2+2

Foundation engineering I

ГХ53

75

Инжењерска хидрологија

5

2+2

Engineering hydrology

ГХ54

76

Основе коришћења водних снага

5

2+2

Fundamentals of water resources usage

ГХ55

77

Водовод и канализација зграда

5

2+2

Water supply and sewage systems in buildings

ГХ56

78

Изборни предмети блока Х1  (бира се 1)

Elective course Block H1    (students choose 1)

ГХ561

79

Основе вероватноће и математичке статистике

5

2+2

Fundamentals of probability and mathematical statistics

ГХ562

80

Дрвене конструкције I

5

2+2

Timber structures I

ГХ563

81

Металне конструкције I

5

2+2

Metal structures I

ГХ564

82

Примена рачунара у пројектовању конструкција

5

2+2

CAD in structural design

6.       Семастар  

6th  Semester

ГХ61

83

Стручна пракса

4

0+0

Professional training

ГХ62

84

Снабдевање насеља водом и каналисање I

5

3+2

Settlement water supply and sewage systems I

ГХ63

85

Конструкције у хидротехници I

5

3+2

Structures in hydraulic engineering I

ГХ64

86

Уређење водотока I

6

3+3

Water course training I

ГХ65

87

Хидротехничке мелиорације I

5

2+2

Irrigation and drainage I

ГХ66

88

Изборни предмет блока Х2  (бира се 1)

Elective course Block H2    (students choose 1)

ГХ661

89

Теорија површинских носача

5

3+2

Theory of planar load-bearing systems

ГХ662

90

Бетонске конструкције II

5

2+2

Concrete structures II

ГХ663

91

Основе саобраћајница

5

2+2

Fundamentals of traffic roads

IV  ГОДИНА  /  4th  YEAR

7.       Семастар

7th  Semester

ГХ71

92

Технологија грађења са грађевинском механизацијом

5

2+2

Building technology with construction machinery

ГХ72

93

Снабдевање насеља водом и каналисање II

7

3+3

Settlement water supply and sewage systems II

ГХ73

94

Конструкције у хидротехници II

7

3+3

Structures in hydraulic engineering II

ГХ74

95

Хидротехничке мелиорације II

6

3+3

Irrigation and drainage II

ГХ75

96

Уређење водотока II

5

2+2

Water course training II

8.       Семастар    

8th  Semester

ГХ81

97

Организација грађења I

5

2+2

Construction works organization I

ГХ82

98

Бране и акумулације

5

3+3

Dams and reservoirs

ГХ83

99

Изборни предмет блока Х3  (бира се 1)

Elective course Block H3    (students choose 1)

ГХ831

100

Подземне воде

5

2+2

Ground waters

ГХ832

101

Примењена хидрологија

5

2+2

Applied hydrology

ГХ833

102

Симулациони модели у хидротехници

5

2+2

Simulation models in hydraulic engineering

ГХ84

103

Изборне области за дипломски рад

9

0+9

Graduation thesis elective fields

ГХ85

104

Дипломски рад

6

 

Graduation thesis

ИЗБОРНИ МОДУЛ М3 - САОБРАЋАЈНИЦЕ

ELECTIVE MODUL M3 – TRAFFIC ENGINEERING

 1. 4.Семастар   

4th  Semester

ГС41

105

Статика конструкција I

7

3+3

Structural statics I

ГС42

106

Механика тла

7

3+3

Soil mechanics

ГС43

107

Земљани радови

5

2+2

Earth works

ГС44

108

Примењена геодезија

6

2+2

Applied geodesy

ГС45

109

Изборни предмети блока С1  (бира се 1)

Elective course Block T1    (students choose 1)

ГС451

110

Отпорност материјала II

5

2+2

Strength of materials II

ГС452

111

Грађевински материјали II

5

2+2

Building materials II

ГС453

112

Грађевинске конструкције II

5

2+3

Building structures II

III ГОДИНА  /  3rd YEAR

5.       Семастар  

5th  Semester

ГС51

113

Бетонске конструкције I

5

3+2

Concrete structures I

ГС52

114

Фундирање I

4

2+2

Foundation engineering I

ГС53

115

Дрвене конструкције I

4

2+2

Timber structures I

ГС54

116

Металне конструкције I

4

2+2

Metal structures I

ГС55

117

Статика конструкција II

5

2+2

Structural statics II

ГС56

118

Зидане конструкције

3

1+2

Masonry structures

ГС56

119

Изборни предмети блока С2  (бира се 1)

Elective course Block T2    (students choose 1)

ГС561

120

Геотехника саобраћајница

5

2+2

Geotechnology of traffic roads

ГС562

121

Основе хидротехнике

5

2+2

Fundamentals of hydraulic engineering

ГС563

122

Рачунарско цртање у грађевинарству

5

2+2

CAD in civil engineering

6.       Семастар  

6th  Semester

ГС61

123

Стручна пракса

4

0+0

Professional training

ГС62

124

Путеви I

6

3+2

Roads I

ГС63

125

Планирање простора и саобраћаја

5

2+2

Spatial and traffic planning

ГС64

126

Фундирање II

5

2+2

Foundation engineering II

ГС65

127

Бетонске конструкције II

5

2+2

Concrete structures II

ГС66

128

Железничке пруге

5

2+2

Railways

IV  ГОДИНА  /  4th  YEAR

7.       Семастар

7th  Semester

ГС71

129

Технологија грађења са грађевинском механизацијом

5

2+2

Building technology with construction machinery

ГС72

130

Бетонске претходно напрегнуте конструкције

5

2+2

Concrete prestressed structures

ГС73

131

Саобраћајни тунели

5

2+2

Traffic tunnels

ГС74

132

Коловозне конструкције I

5

2+2

Road structures I

ГС75

133

Путеви II

5

2+2

Roads II

ГС76

134

Изборни предмет блока С3  (бира се 1)

Elective course Block T3    (students choose 1)

ГС761

135

Стабилност и динамика конструкција

5

2+2

Structural stability and dynamics

ГС762

136

Комунална хидротехника

5

2+2

Municipal hydraulic engineering

8.       Семастар    

8th  Semester

ГС81

137

Организација грађења I

5

2+2

Construction works organization I

ГС82

138

Спрегнуте конструкције

5

2+2

Composite structures

ГС83

139

Коловозне конструкције II

5

2+2

Road structures II

ГС84

140

Изборне области за дипломски рад

9

0+9

Graduation thesis elective fields

ГС85

141

Дипломски рад

6

 

Graduation thesis

ИЗБОРНИ МОДУЛ М4 - ЗГРАДАРСТВО

ELECTIVE MODUL M4 – BUILDING CONSTRUCTION

 1. 4.Семастар   

4th  Semester

ГЗ41

142

Статика конструкција I

7

3+3

Structural statics I

ГЗ42

143

Механика тла

7

3+3

Soil mechanics

ГЗ43

144

Грађевинске конструкције II

6

2+3

Building structures II

ГЗ44

145

Грађевинска физика

5

2+2

Building physics

ГЗ45

146

Изборни предмети блока З1  (бира се 1)

Elective course Block B1    (students choose 1)

ГЗ451

147

Земљани радови

5

2+2

Earth works

ГЗ452

148

Отпорност материјала II

5

2+2

Strength of materials II

ГЗ453

149

Грађевински материјали II

5

2+2

Building materials II

III ГОДИНА  /  3rd YEAR

5.       Семастар  

5th  Semester

ГЗ51

150

Бетонске конструкције I

5

3+2

Concrete structures I

ГЗ52

151

Фундирање I

4

2+2

Foundation engineering I

ГЗ53

152

Дрвене конструкције I

4

2+2

Timber structures I

ГЗ54

153

Металне конструкције I

4

2+2

Metal structures I

ГЗ55

154

Техничка документација и прописи I

5

2+2

Technical documentation and regulations I

ГЗ56

155

Зидане конструкције

3

1+2

Masonry structures

ГЗ57

156

Изборни предмети блока З2  (бира се 1)

Elective course Block В2    (students choose 1)

ГЗ571

157

Статика конструкција II

5

2+2

Structural statics II

ГЗ572

158

Рачунарско цртање у грађевинарству

5

2+2

CAD in civil engineering

6.       Семастар  

6th  Semester

ГЗ61

159

Стручна пракса

4

0+0

Professional training

ГЗ62

160

Теорија површинских носача

5

3+3

Theory of planar load-bearing systems

ГЗ63

161

Урбанизам

6

3+2

Town planning

ГЗ64

162

Бетонске конструкције II

5

2+2

Concrete structures II

ГЗ65

163

Термотехничке и електричне инсталације

5

2+2

Heating and electrical installations

ГЗ66

164

Техничка документација и прописи II

5

1+3

Technical documentation and regulations II

IV  ГОДИНА  /  4th  YEAR

7.       Семастар

7th  Semester

ГЗ71

165

Технологија грађења са грађевинском механизацијом

4

2+2

Building technology with construction machinery

ГЗ72

166

Конструктивни системи

5

2+2

Structural systems

ГЗ73

167

Стабилност и динамика конструкција

4

2+2

Structural stability and dynamics

ГЗ74

168

Водовод и канализација зграда

5

2+2

Water supply and sewage systems in buildings

ГЗ75

169

Металне конструкције зграда

4

2+2

Metal building structures

ГЗ76

170

Грађевинске конструкције и физика зграда

3

2+2

Building structures and physics of buildings

ГЗ77

171

Изборни предмет блока З3  (бира се 1)

Elective course Block В3    (students choose 1)

ГЗ771

172

Завршни радови у грађевинарству

5

2+2

Finishing works in civil engineering

ГЗ772

173

Примена рачунара у пројектовању конструкција

5

2+2

CAD in structural design

8.       Семастар    

8th  Semester

ГЗ81

174

Организација грађења I

5

2+2

Construction works organization I

ГЗ82

175

Монтажне конструкције зграда

6

3+3

Prefabricated structures of buildings

ГЗ83

176

Грађевинске конструкције III

4

2+2

Building structures III

ГЗ84

177

Изборне области за дипломски рад

9

0+9

Graduation thesis elective fields

ГЗ85

178

Дипломски рад

6

 

Graduation thesis

 

НАПОМЕНА:

ИЗБОРНИ МОДУЛ М1 - КОНСТРУКЦИЈЕ

ОД 60 ПРЕДМЕТА студијског програма, 43 су обавезни предмети. Стручна пракса, која спада у обавезне предмете, се не оцењује. Изборних предмета има 17. Да би освојио 240 ЕСПБ студент треба да положи 50 испита и обави једну стручну праксу.

ИЗБОРНИ МОДУЛ М2 - ХИДРОТЕХНИКА

Од 57 предмета студијског програма, 39 су обавезни предмети. Стручна пракса, која спада у обавезне предмете, се не оцењује. Изборних предмета има 18. Да би освојио 240 ЕСПБ студент треба да положи 46 испита и обави једну стручну праксу.

ИЗБОРНИ МОДУЛ М3 - САОБРАЋАЈНИЦЕ

Од 57 предмета студијског програма, 41 су обавезни предмети. Стручна пракса, која спада у обавезне предмете, се не оцењује. Изборних предмета има 16. Да би освојио 240 ЕСПБ студент треба да положи 48 испита и обави једну стручну праксу.

ИЗБОРНИ МОДУЛ М4 - ЗГРАДАРСТВО

Од 57 предмета студијског програма, 42 су обавезни предмети. Стручна пракса, која спада у обавезне предмете, се не оцењује. Изборних предмета има 15. Да би освојио 240 ЕСПБ студент треба да положи 49 испита и обави једну стручну праксу.

 

NOTE:

ЕLECTIVE MODUL M1 – STRUCTURAL ENGINEERING

Out of 60 subjects of the study program, 43 are core subjects. Professional training, which belong to the core subject, is not marked. There are 17 elective subjects. A student must pass 50 exams and perform one professional training to collect 240 ECTS.

ЕLECTIVE MODUL M2 – HYDRAULIC ENGINEERING

Out of 57 subjects of the study program, 39 are core subjects. Professional training, which belong to the core subject, is not marked. There are 18 elective subjects. A student must pass 46 exams and perform one professional training to collect 240 ECTS.

ЕLECTIVE MODUL M3 – TRAFFIC ENGINEERING

Out of 57 subjects of the study program, 41 are core subjects. Professional training, which belong to the core subject, is not marked. There are 16 elective subjects. A student must pass 48 exams and perform one professional training to collect 240 ECTS.

ЕLECTIVE MODUL M4 – BUILDING CONSTRUCTION

Out of 57 subjects of the study program, 42 are core subjects. Professional training, which belong to the core subject, is not marked. There are 15 elective subjects. A student must pass 49 exams and perform one professional training to collect 240 ECTS.