MАС ГРАЂЕВИНА / MAS CIVIL ENGINEERING

2014

ШИФРА

CODE

Бр.

No.

НАЗИВ  ПРЕДМЕТА

ЕСПБ

ECTS

НАСТАВА

CLASSES

COURSE TITLES IN ENGLISH

I  ГОДИНА  /  1st YEAR

ИЗБОРНИ МОДУЛ МM1 - КОНСТРУКЦИЈЕ

ELECTIVE MODUL MM1 – STRUCTURAL ENGINEERING

  1. 1.Семастар   

                1st  Semester

МГК11

1

Испитивање конструкција

5

2+2

Structure testing

МГК12

2

Бетонски мостови

5

2+2

Concrete bridges

МГК13

3

Метални мостови

5

2+2

Metal bridges

МГК14

4

Гранична анализа конструкција

5

2+2

Limit analysis of structures

МГК15/MГK16

5

Изборни предмети блока К  (бирају се 2)

Elective course Block K    (students choose 2)

МГК101

6

Пројектовање бетонских конструкција

5

2+2

Concrete structures designing

МГК102

7

Бетонске конструкције III

5

2+2

Concrete structures III

МГК103

8

Лаке металне конструкције

5

2+2

Lightweight metal structures

МГК104

9

Специјалне металне конструкције

5

2+2

Special metal structures

МГК105

10

Оплате и скеле

5

2+2

Formworks and scaffolds

МГК106

11

Дрвени мостови

5

2+2

Timber bridges

МГК107

12

Метод коначних елемената

5

2+2

Finite elements method

МГК108

13

Асеизмичко пројектовање

5

2+2

Aseismic designing

МГК109

14

Алгоритмизација проблема у грађевинарству

5

2+2

Algorithmic representation of problems in civil engineering

МГК110

15

Сложено фундирање

5

2+2

Complex foundation engineering

МГК111

16

Геотехничко земљотресно инжењерство

5

2+2

Geotechnical earthquake engineering

  1. 2.Семастар    

2nd Semester

МГК21

17

Истраживање из изборне области мастер рада

20

0+20

Research in the master thesis elective field

МГК22

18

Мастер рад

10

 

Master thesis

I  ГОДИНА  /  1st YEAR

ИЗБОРНИ МОДУЛ ММ2 - ХИДРОТЕХНИКА

ELECTIVE MODUL MМ2 – HYDRAULIC ENGINEERING

  1. 1.Семастар   

1st  Semester

МГХ11

19

Водопривреда

5

2+2

Water resources

МГХ12

20

Контрола и управљање постројењима за пречишћавање вода

5

2+2

Control and management of water treatment plants

МГХ13

21

Примена GIS-а у хидротехници

5

2+2

Application of GIS in hydraulic engineering

МГХ14/МГХ15/MГХ16

22

Изборни предмети блока Х  (бирају се 3)

Elective course Block Н    (students choose 3)

МГХ101

23

Речна хидраулика

5

2+2

River hydraulics

МГХ102

24

Пречишћавање воде за пиће

5

2+2

Drinking water treatment

МГХ103

25

Пречишћавање отпадних вода

5

2+2

Waste water treatment

МГХ104

26

Заштита од поплава

5

2+2

Flood control

МГХ105

27

Уређење водотока и речни нанос

5

2+2

Water course and river sediment training

МГХ106

28

Уставе и затварачи

5

2+2

Locks and gates

МГХ107

29

Oбјекти хидроцентрала

5

2+2

Hydro power plant structures

МГХ108

30

Хидроинформатика  

5

2+2

Hydroinformatics

МГХ109

31

Регулативе о водама

5

2+2

Water regulations

  1. 2.Семастар    

2nd Semester

МГХ21

32

Истраживање из изборне области мастер рада

20

0+20

Research in the master thesis elective field

МГХ22

33

Мастер рад

10

 

Master thesis

I  ГОДИНА  /  1st YEAR

ИЗБОРНИ МОДУЛ ММ3 - САОБРАЋАЈНИЦЕ

ELECTIVE MODUL MМ3 – TRAFFIC ENGINEERING

  1. 1.Семастар   

                1st  Semester

МГС11

34

Управљање и одржавање саобраћајница

5

2+2

Management and maintenance of traffic routes

МГС12

35

Организација грађења II

5

2+2

Construction works organization 2

МГС13

36

CAD у пројектовању саобраћајница

5

2+2

CAD in traffic routes design

МГС14

37

Бетонски мостови

5

2+2

Concrete bridges

МГС15/MГС16

38

Изборни предмети блока С  (бирају се 2)

Elective course Block Т    (students choose 2)

МГС101

39

Градске саобраћајнице

5

2+2

City traffic

МГС102

40

Метални мостови

5

2+2

Metal bridges

МГС103

41

Горњи строј и станица

5

2+2

Railway superstructure and railway stations

МГС104

42

Одржавање железничких пруга

5

2+2

Railway maintenance

МГС105

43

Управљање путевима

5

2+2

Road management

МГС106

44

Испитивање конструкција

5

2+2

Structure testing

МГС107

45

Сложено фундирање

5

2+2

Complex foundation engineering

МГС108

46

Геотехничко земљотресно инжењерство

5

2+2

Geotechnical earthquake engineering

  1. 2.Семастар    

2nd Semester

МГС21

47

Истраживање из изборне области мастер рада

20

0+20

Research in the master thesis elective field

МГС22

48

Мастер рад

10

 

Master thesis

I  ГОДИНА  /  1st YEAR

ИЗБОРНИ МОДУЛ ММ4 - ЗГРАДАРСТВО

ELECTIVE MODUL MМ4 – BUILDING CONSTRUCTION

  1. 1.Семастар   

                1st  Semester

МГЗ11

49

Организација грађења II

5

2+2

Construction works organization II

МГЗ12

50

Грађевинска регулатива

5

2+1

Civil engineering regulations

МГЗ13

51

Енергетска ефикасност зграда

5

2+2

Energy efficiency of buildings

МГЗ14

52

Оплате и скеле

5

2+2

Formworks and scaffolds

МГЗ15/MГЗ16

53

Изборни предмети блока З  (бирају се 2)

Elective course Block В    (students choose 2)

МГЗ101

54

Пројектовање бетонских конструкција

5

2+2

Concrete structures designing

МГЗ102

55

Бетонске конструкције III

5

2+2

Concrete structures III

МГЗ103

56

Дијагностика стања и санација конструкција

5

2+2

Status assessment and restoration of structures

МГЗ104

57

Испитивање конструкција

5

2+2

Structure testing

МГЗ105

58

Лаке металне конструкције

5

2+2

Lightweight metal structures

МГЗ106

59

Асеизмичко пројектовање

5

2+2

Aseismic designing

МГЗ107

60

Примена савремених грађевинских материјала

5

2+2

Application of contemporary construction materials

  1. 2.Семастар 

2nd Semester

МГЗ21

61

Истраживање из изборне области мастер рада

20

0+20

Research in the master thesis elective field

МГЗ22

62

Мастер рад

10

 

Master thesis

 

НАПОМЕНА:

ИЗБОРНИ МОДУЛ МM1 - КОНСТРУКЦИЈЕ

Од 17 предмета студијског програма, 6 су обавезнa предметa. Изборних предмета има 11. Да би освојио 60 ЕСПБ студент треба да положи 8 испита.

ИЗБОРНИ МОДУЛ МM2 - ХИДРОТЕХНИКА

Од 14 предмета студијског програма, 5 су обавезнa предметa. Изборних предмета има 9. Да би освојио 60 ЕСПБ студент треба да положи 8 испита.

ИЗБОРНИ МОДУЛ МM3 - САОБРАЋАЈНИЦЕ

Од 14 предмета студијског програма, 6 су обавезнa предметa. Изборних предмета има 8. Да би освојио 60 ЕСПБ студент треба да положи 8 испита.

ИЗБОРНИ МОДУЛ МM4 - ЗГРАДАРСТВО

Од 13 предмета студијског програма, 6 су обавезнa предметa. Изборних предмета има 7. Да би освојио 60 ЕСПБ студент треба да положи 8 испита.

NOTE:

ЕLECTIVE MODUL MM1 – STRUCTURAL ENGINEERING

Out of 17 subjects of the study program, 6 are core subjects. There are 11 elective subjects. A student must pass 8 exams to collect 60 ECTS.

ЕLECTIVE MODUL MM2 – HYDRAULIC ENGINEERING

Out of 14 subjects of the study program, 5 are core subjects. There are 9 elective subjects. A student must pass 8 exams to collect 60 ECTS.

ЕLECTIVE MODUL MM3 – TRAFFIC ENGINEERING

Out of 14 subjects of the study program, 6 are core subjects. There are 8 elective subjects. A student must pass 8 exams to collect 60 ECTS.

ЕLECTIVE MODUL MM4 – BUILDING CONSTRUCTION

Out of 13 subjects of the study program, 6 are core subjects. There are 7 elective subjects. A student must pass 8 exams to collect 60 ECTS.