ДAС MATEРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ / DAS MATERIALS AND STRUCTURES

2014

ШИФРА

CODE

Бр.

No.

СЕМЕСТАР/SEMESTER

ЕСПБ

ECTS

НАСТАВА

CLASSES

COURSE TITLES IN ENGLISH

I  ГОДИНА  /  1st YEAR

  1. 1.Семастар    

1st  Semester

ДMK11

1

Методологија научно-истраживачког рада

4

3+0

Methodology of scientific research

ДMK12

2

Изборни предмет блока 1  (бира се 1)

Elective course Block 1   (students choose 1)

ДMK121

3

Нумеричке методе

10

4+0

Numerical methods

ДMK122

4

Интегралне једначине

10

4+0

Integral equations

ДMK123

5

Парцијалне диференцијалне једначине

10

4+0

Partial differential equations

ДMK124

6

Матрични и тензорски рачун

10

4+0

Matrix and tensor calculus

ДMK125

7

Вероватноћа и математичка статистика

10

4+0

Probability and mathematical statistics

ДMK126

8

Методи оптимизације конструкција

10

4+0

Structural optimization methods

ДMK13

9

Изборни предмет блока 2  (бира се 1)

Elective course Block 2   (students choose 1)

ДMK131

10

Механика чврстог тела

10

4+0

Solid body mechanics

ДMK132

11

Метод коначних елемената - виши курс

10

4+0

Finite elements method – upper course

ДMK133

12

Стабилност конструкција  - напредни курс

10

4+0

Structural stability – advanced course

ДMK134

13

Оптимално пројектовање конструкција

10

4+0

Optimal design of structures

ДMK14

14

Студијски истраживачки рад 1

6

0+9

Studio research work 1

  1. 2.Семастар    

2nd Semester

ДMK212а/ДMK212б

15

Изборни предмет блока 3  (бирају се 2)

Еlective course Block 3   (students choose 2)

ДMK2121

16

Механика континуума

10

4+0

Continuum mechanics

ДMK2122

17

Теорија пластичности

10

4+0

Plasticity theory

ДMK2123

18

Динамика конструкција  - напредни курс

10

4+0

Structural dynamics – advanced course

ДMK2124

19

Одабрана поглавља грађевинске физике

10

4+0

Selected chapters of building physics

ДMK2125

20

Теорија танкозидних носача

10

4+0

Thin walled beams theory

ДMK2126

21

Технологија бетона

10

4+0

Concrete technology

ДMK23

22

Студијски истраживачки рад 2

10

0+12

Studio research work 2

II ГОДИНА  /  2nd YEAR

  1. 3.Семастар   

3rd Semester

ДMK3123а/ДMK3123б/ДMK3123в

23

Изборни предмет блока 4  (бирају се 3)

Elective course Block 4   (students choose 3)

ДMK31231

24

Сеизмичка анализа конструкција

10

4+0

Seismic structural analysis

ДMK31232

25

МКЕ у пројектовању конструкција

10

4+0

FEM in structural design

ДMK31233

26

Гранична анализа конструкција-напредни курс

10

4+0

Limit analysis of structures – advanced course

ДMK31234

27

Моделирање веза у конструкцијама

10

4+0

Modeling of joints in structures

ДMK31235

28

Савремене методе експерименталне анализе грађевинских конструкција

10

4+0

Contemporary methods of experimental analyses of engineering structures

ДMK31236

29

Поузданост, санација и  одржавање конструкција

10

4+0

Reliability, rehabilitation and maintenance of structures

ДMK31237

30

Савремене бетонске конструкције

10

4+0

Contemporary concrete structures

ДMK31238

31

Нови материјали у грађевинарству

10

4+0

New materials in civil engineering

ДMK31239

32

Савремене методе испитивања материјала

10

4+0

Contemporary material testing methods

ДMK312310

33

Бетони високих употребних својстава

10

4+0

High performance concretes

ДMK312311

34

Мониторинг и процена стања конструкција

10

4+0

Structure status monitoring and assessment

  1. 4.Семастар   

4th  Semester

ДMK41

35

Докторска дисертација - научно-истраживачки рад 1

30

0+30

PhD thesis - study and research 1

III ГОДИНА  /  3rd YEAR

  1. 5.Семастар   

5th  Semester

ДMK51

36

Докторска дисертација - научно-истраживачки рад 2

30

0+30

PhD thesis - study and research 2

  1. 6.Семастар   

6th  Semester

ДMK61

37

Докторска дисертација - научно-истраживачки рад 3

10

0+10

PhD thesis - study and research 3

ДMK62

38

Израда и одбрана докторске дисертације

20

 

PhD thesis – realization and defense of thesis

 

НАПОМЕНА:

Од 34 предмета студијског програма, 7 су обавезнa предметa. Изборних предмета има 27. Да би освојио 180 ЕСПБ студент треба да положи 14 испита.

NOTE:

Out of 34 subjects of the study program, 7 are core subjects. There are 27 elective subjects. A student must pass 14 exams to collect 180 ECTS