ДAС ХИДРОИНФОРМАТИКА / DAS HYDROINFORMATICS

2014

ШИФРА

CODE

Бр.

No.

СЕМЕСТАР/SEMESTER

ЕСПБ

ECTS

НАСТАВА

CLASSES

COURSE TITLES IN ENGLISH

I  ГОДИНА  /  1st YEAR

  1. 1.Семастар    

1st  Semester

ДХ11

1

Метод научног рада

4

3+0

Scientific research method

ДХ12

2

Изборни предмет блока 1  (бира се 1)

Elective course Block 1    (students choose 1)

ДХ121

3

Примењене нумеричке методе за инжењере

10

4+0

Applied numerical methods for engineers

ДХ122

4

Посебна поглавља математичке статистике

10

4+0

Special topics in mathematical statistics

ДХ123

5

Одабрана поглавља примењене математике

10

4+0

Selected chapters in applied mathematics

ДХ13

6

Изборни предмет блока 2  (бира се 1)

Elective course Block 2    (students choose 1)

ДХ131

7

Посебне теме из хидрологије

10

4+0

Selected chapters in hydrology

ДХ132

8

Одабрана поглавља из хидраулике

10

4+0

Selected chapters in hydraulics

ДХ133

9

Хидроинформатика: концепт, методе и алати

10

4+0

Hydroinformatics: concept, methods and tools

ДХ134

10

Физички засновано моделовање

10

4+0

Physically based hydro technical modeling

ДХ14

11

Студијски истраживачки рад 1

6

0+9

Study and research 1

  1. 2.Семастар    

2nd Semester

ДХ212а/ДХ212б

12

Изборни предмет блока 3  (бирају се 2)

Еlective course Block 3    (students choose 2)

ДХ2121

13

ГИС, даљинско осматрање и управљање водом и земљиштем

10

4+0

GIS, remote sensing in water and land management

ДХ2122

14

Фази логика и апликације у хидрологији

10

4+0

Fuzzy logic and hydrological applications

ДХ2123

15

Научно програмирање

10

4+0

Scientific programming

ДХ2124

16

Интелигентна обрада податaка

10

4+0

Intelligent data processing

ДХ2125

17

Вештачке неуронске мреже и примена у хидрологији

10

4+0

Artificial neural networks and hydrological applications

ДХ2126

18

Представљање знања и стандардизација у науци о водама

10

4+0

Knowledge representations and standardization in water science

ДХ23

19

Студијски истраживачки рад 2

10

0+12

Study and research 2

II ГОДИНА  /  2nd YEAR

  1. 3.Семастар   

3rd Semester

ДХ3123а/ДХ3123б/ДХ3123в

20

Изборни предмет блока 4  (бирају се 3)

Elective course Block 4    (students choose 3)

ДХ31231

21

Напредно програмирање софистицираним рачунарским техникама

10

4+0

Advanced programming with soft computational techniques

ДХ31232

22

Заштита квалитета вода

10

4+0

Water quality

ДХ31233

23

Трансформација и управљање квалитетом вода

10

4+0

Water pollution control

ДХ31234

24

Анализа водопривредних система

10

4+0

Water resources systems analysis

ДХ31235

25

Управљање наводњавањем у условима променљиве доступности водних ресурса и евентуалних амбијенталних ограничења

10

4+0

Irrigation scheduling under variable water availability and environmental concerns  

ДХ31236

26

Посебна поглавља из наводњавања и одводњавања

10

4+0

Selected chapters in irrigation and drainage

ДХ31237

27

Мреже за наводњавање под притиском и радним режимом по потреби корисника

10

4+0

On-demand pressurized irrigation networks

ДХ31238

28

Еко-ефикасност хидротехничких система

10

4+0

Eco-efficiency of water systems

ДХ31239

29

Утицај климатских промена на управљање водама

10

4+0

Climate change implications on water management

  1. 4.Семастар   

4th  Semester

ДХ41

30

Докторска дисертација - научно-истраживачки рад 1

30

0+30

PhD thesis - study and research 1

III ГОДИНА  /  3rd YEAR

  1. 5.Семастар   

5th  Semester

ДХ51

31

Докторска дисертација - научно-истраживачки рад 2

30

0+30

PhD thesis - study and research 2

  1. 6.Семастар   

6th  Semester

ДХ61

32

Докторска дисертација - научно-истраживачки рад 3

10

0+10

PhD thesis - study and research 3

ДХ62

33

Израда и одбрана докторске дисертације

20

 

PhD thesis – realization and defense of thesis

 

НАПОМЕНА:

Од 29 предмета студијског програма, 7 су обавезнa предметa. Изборних предмета има 22. Да би освојио 180 ЕСПБ студент треба да положи 14 испита.

NOTE:

Out of 29 subjects of the study program, 7 are core subjects. There are 22 elective subjects. A student must pass 14 exams to collect 180 ECTS.