ИАС АРХИТЕКТУРА / IAS ARCHITECTURE

2014

ШИФРА

CODE

Бр.

No.

НАЗИВ  ПРЕДМЕТА

ЕСПБ

ECTS

НАСТАВА

CLASSES

COURSE TITLES IN ENGLISH

I  ГОДИНА  /  1st YEAR

  1. 1.Семастар    

1st  Semester

АО101

1

Увод у пројектовање

5

1+2

Introduction to designing

AО102

2

Ликовне форме

4

1+2

Visual forms

AО103

3

Нацртна геометрија I

5

2+2

Descriptive geometry I

AО104

4

Архитектонска графика

4

1+2

Architectonic graphics

AО105

5

Математика

4

2+2

Mathematics

AО106

6

Механика

2

1+1

Mechanics

AО107

7

Oтпорност материјала

2

1+1

Strength of materials

AО108

8

Материјали у архитектури

4

2+1

Materials in architecture

  1. 2.Семастар    

2nd Semester

AО201

9

Елементи пројектовања

5

1+3

Elements of designing

AО202

10

Увод у урбанизам

3

2+0

Introduction to town planning

AО203

11

Увод у архитектонске конструкције

5

2+2

Introduction to architectonic structures

AО204

12

Нацртна геометрија II

4

1+2

Descriptive geometry II

AО205

13

Историја архитектуре I

3

2+0

History of architecture I

АО206

14

Примена рачунара у архитектури

3

1+3

CAD in architecture

АО207

15

Статика конструкција

4

1+2

Structural statics

AИ208

16

Изборни предмет блока 1                   (бира се 1)

Elective course Block 1    (students choose 1)

AИ2081

17

Форма у архитектури

3

1+2

Form in architecture

AИ2082

18

Ликовне форме II

3

1+2

Visual forms II

AИ2083

19

Страни језик (енглески)

3

1+2

Foreign language (English)

II ГОДИНА  /  2nd YEAR

  1. 3.Семастар   

3rd Semester

АО301

20

Пројектовање стамбених зграда I

5

1+3

Housing buildings designing I

АО302

21

Урбанизам I

4

1+2

Town Planning I

АО303

22

Архитектонске конструкције I

4

2+2

Architectonic structures I

АО304

23

Историја архитектуре II

3

2+0

History of architecture II

АО305

24

Бетонске конструкције

4

2+2

Concrete structures

АО306

25

Фундирање

4

2+2

Foundation engineering

АО307

26

Методологија пројектовања

3

1+2

Methodology of designing

AИ308

27

Изборни предмет блока 2  (бира се 1)

Elective course Block 2    (students choose 1)

AИ3081

28

Нацртна геометрија III

3

1+2

Descriptive geometry III

AИ3082

29

Моделовање у архитектури и урбанизму

3

1+2

Modeling in architecture and town planning

  1. 4.Семастар   

4th  Semester

АО401

30

Пројектовање стамбених зграда II

4

1+3

Housing buildings designing II

АО402

31

Пројектовање јавних зграда I

4

1+3

Public buildings designing I

АО403

32

Урбанизам II

4

1+2

Town planning II

АО404

33

Архитектонске конструкције II

4

2+2

Architectonic structures II

АО405

34

Конструктивни системи I

4

2+2

Structural systems I

АО406

35

Дрвене конструкције

4

2+2

Timber structures

АИ407

36

Изборни предмети блока 3  (бирају се 2)

Elective course Block 3    (students choose 2)

АИ4071

37

Историја архитектуре III

3

2+0

History of architecture III

АИ4072

38

Визуализација и презентација у арх.

3

0+2

Visualization and presentation in architecture

АИ4073

39

Развој насеља у Србији

3

1+1

Development of settlements in Serbia

АИ4074

40

Геометријске површи у архитектури

3

1+1

Geometrical surfaces in architecture

III ГОДИНА  /  3rd YEAR

  1. 5.Семастар   

5th  Semester

АО501

41

Пројектовање јавних зграда II

5

1+3

Public buildings designing II

АО502

42

Пројектовање привредних зграда I

5

1+3

Industrial buildings designing I

АО503

43

Урбанизам III

4

1+2

Town planning III

АО504

44

Инсталације у зградама

3

1+2

Installation utilities in buildings

АО505

45

Архитектонске конструкције III

4

2+2

Architectonic structures III

АО506

46

Физика зграда

2

1+2

Building physics

АО507

47

Технологија и организација грађења

3

2+1

Building technology and organization

АИ5089

48

Изборни предмети блока 4  (бирају се 2)

Elective course Block 4    (students choose 2)

АИ50891

49

Историја уметности

2

2+0

History of art

АИ50892

50

Развој архитектуре у Србији

2

2+0

Development of architecture in Serbia

АИ50893

51

Теорија архитектонског пројектовања

2

1+1

Theory of architectural design

АИ50894

52

Конструктивни системи II

2

1+1

Structural systems II

  1. 6.Семастар   

6th  Semester

АО601

53

Пројектовање привредних зграда II

5

1+3

Industrial buildings designing II

АО602

54

Биоклиматска архитектура I

3

1+2

Bioclimatic architecture I

АО603

55

Унутрашња архитектура I

4

1+2

Interior architecture I

АО604

56

Урбанизам IV

4

1+2

Town planning IV

АО605

57

Ревитализација зграда

3

1+2

Revitalization of buildings

АО606

58

Металне конструкције зграда

3

2+2

Metal building structures

АО607

59

Стручна пракса I

2

0+0

Professional training I

АИ6089

60

Изборни предмети блока 5  (бирају се 2)

Elective course Block 5    (students choose 2)

АИ60891

61

Народно градитељство

3

1+2

Vernacular construction engineering

АИ60892

62

Паметне зграде

3

1+2

Smart buildings

АИ60893

63

Еколошки материјали

3

1+2

Environment friendly materials

АИ60894

64

Пејзажна архитектура

3

1+2

Landscape architecture

IV ГОДИНА  /  4th YEAR

  1. 7.Семастар   

7th  Semester

АО701

65

Савремена архитектура

3

2+0

Contemporary architecture

АО702

66

Техничка документација и прописи

4

1+3

Technical documentation and regulations

АО703

67

Префабриковане зграде I

3

1+2

Prefabricated buildings I

АО704

68

Урбанизам V

5

1+2

Town planning V

АО705

69

Унутрашња архитектура II

4

1+3

Interior architecture II

АО706

70

Пројектовање јавних зграда III

6

2+3

Public buildings designing III

АИ707

71

Изборни предмет блока 6  (бира се 1)

Elective course Block 6    (students choose 1)

АИ7071

72

Стратегија просторног и урбаног развоја

5

1+2

Spatial and urban development strategy

АИ7072

73

Сакрална архитектура

5

1+2

Sacred architecture

  1. 8.Семастар   

8th  Semester

 

74

Изборни студио  (бирају се 2)

Elective studio   (students choose 2)

АИ80121

75

Студио Стамбене зграде

9

1+5

Studio Housing buildings

АИ80122

76

Студио Јавне зграде

9

1+5

Studio Public buildings

АИ80123

77

Студио Привредне зграде

9

1+5

Studio Industrial buildings

АИ80124

78

Студио Урбанизам

9

1+5

Studio Town planning

АО803

79

Комунални објекти и инфраструктура

3

 

Utilities and infrastructure

АИ804

80

Изборни предмети блока 7  (бирају се 3)

Elective course Block 7    (students choose 3)

АИ804561

81

Енергетска ефикасност зграда

3

1+2

Energy efficiency of buildings

АИ804562

82

Савремени индустријски објекти

3

1+2

Contemporary industrial structures

АИ804563

83

Префабриковане зграде II

3

1+2

Prefabricated buildings II

АИ804564

84

Фасадне конструкције и форме

3

1+2

Facade structures and forms

АИ804565

85

Рурална архитектура

3

1+2

Rural architecture

АИ804566

86

Рурални развој

3

1+2

Rural development

АИ804567

87

Архитектура и уметност

3

1+2

Architecture and art

V ГОДИНА  /  5th YEAR

  1. 9.Семастар   

9th  Semester

 

88

Синтезни пројекат  (бира се 1)

Synthesis design   (students choose 1)

АИ9011

89

Синтезни пројекат  Стамбене зграде

10

2+4

Synthesis design Housing buildings

АИ9012

90

Синтезни пројекат  Јавне зграде

10

2+4

Synthesis design Public buildings

АИ9013

91

Синтезни пројекат  Привредне зграде

10

2+4

Synthesis design Industrial buildings

АИ9014

92

Синтезни пројекат  Урбанизам

10

2+4

Synthesis design Town planning

АО902

93

Ревитализација и конверзија у архитектури

4

1+2

Revitalization and conversion in architecture

АО903

94

Регенерација урбаних комплекса

4

1+2

Urban complexes regeneration

АО904

95

Биоклиматска архитектура II

4

1+2

Bioclimatic architecture II

АО905

96

Стручна пракса II

2

0+0

Professional training II

 

97

Изборни предмети блока 8  (бирају се 2)

Elective course Block 7    (students choose 2)

АИ90671

98

Архитектура Србије 20. века

3

2+1

Architecture of XX century Serbia

АИ90672

99

Урбанистичка и планерска регулатива

3

1+2

Town and spatial planning regulations

АИ90673

100

Урбани дизајн и композиција

3

1+2

Urban design and composition

АИ90674

101

Урбани манаџмент

3

2+1

Urban management

  1. 10.Семастар   

10th  Semester

АО1001

102

Истраживање из области мастер рада

10

10

Research in the field of master thesis

АО1002

103

Завршни мастер рад

20

20

Graduation - master thesis

 

НАПОМЕНА:

Од 93 предмета студијског програма, 55 су обавезни предмети. Две стручне праксе, које спадају у обавезне предмете, се не оцењују. Изборних предмета има 38. Да би освојио 300 ЕСПБ студент треба да положи 70 испита и обави две стручне праксе.

NOTE:

Out of 93 subjects of the study program, 55 are core subjects. Two professional trainings, which belong to the core subjects, are not marked. There are 38 elective subjects. A student must pass 70 exams and perform two professional trainings to collect 300 ECTS.