ДAС АРХИТЕКТУРА / DAS ARCHITECTURE

ШИФРА/CODE

Р. Бр./No

СЕМЕСТАР/SEMESTER

ЕСПБ

ECTS

НАСТАВА

CLASSES

COURSE TITLES IN ENGLISH

I  ГОДИНА  /  1st YEAR

  1. 1.Семастар    

1st  Semester

ДАО101

1

Методологија научно-истраживачког рада

10

 

METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH

ДAО102

2

Градитељство и животна средина

10

 

CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENT

ДAО103

3

Методологија пројектовања у архитектури и урбанизму

10

 

METHODOLOGY OF DESIGN IN ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING

  1. 2.Семастар       (од изборних предмета бира се 2) 

2nd Semester   (students choose 2)

ДAИ2011

4

Tеоријa просторног и урбанистичког планирања

10

 

THEORY OF SPATIAL PLANNING AND TOWN PLANNING

ДAИ2012

5

Теорија форме

10

 

THEORY OF FORM

ДAИ2013

6

Конструкције и конструкцијски системи у архитектури

10

 

STRUCTURES AND STRUCTURAL SYSTEMS IN ARCHITECTURE

ДAИ2014

7

Одабрана поглавља грађевинске физике

10

 

SELECTED CHAPTERS OF BUILDING PHYSICS

ДАИ2021

8

Методологија урбанистичког планирања и истраживања

10

 

METHODOLOGY OF TOWN PLANNING AND

RESEARCH

ДАИ2022

9

Заштита градитељског наслеђа

10

 

PROTECTION OF ARCHITECTURAL HERITAGE

ДАИ2023

10

Биоклиматска и еколошка архитектура

10

 

BIOCLIMATIC AND ECOLOGICAL ARCHITECTURE

ДАИ2024

11

Архитектура масивних система зграда

10

 

ARCHITECTURE OF MASSIVE BUILDING SYSTEMS

Избор подручја теме докторске дисертације (од понуђених обласи бира се 1)

SELECTION OF THEMATIC FIELD (students choose 1)

ДАИ2031

12

Урбанизам и просторно планирање

10

 

TOWN AND SPATIAL PLANNING

ДАИ2032

13

Пројектовање архитектонских објеката

10

 

ARCHITECTONIC STRUCTURES DESIGN

ДАИ2033

14

Конструкције и конструкцијски системи архитектонских објеката

10

 

STRUCTURES AND STRUCTURAL SYSTEMS OF ARCHITECTONIC STRUCTURES

II ГОДИНА  /  2nd YEAR

  1. 3.Семастар      (од изборних предмета бира се 2) 

3rd Semester  (students choose 2)

ДАИ3011

15

Урбанистичко пројектовање и истраживање простора

10

 

TOWN PLANNING DESIGN AND SPATIAL RESEARCH

ДАИ3012

16

Ентеријер у архитектури

10

 

INTERIOR IN ARCHITECTURE

ДАИ3013

17

Топлотна и звучна заштита зграда

10

 

THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION OF BUILDINGS

ДАИ3014

18

Архитектура скелетних система зграда

10

 

ARCHITECTURE OF SKELETAL BUILDING SYSTEMS

ДАИ3021

19

Савремени проблеми планирања и развој насеља

10

 

CONTEMPORARY ISSUES IN SETTLEMENT PLANNING AND DEVELOPMENT

ДАИ3022

20

Параметри и методе рационализације у пројектовању архитектонских објеката

10

 

PARAMETERS AND RATIONALIZATION METHODS IN HOUSING BUILDINGS DESIGN

ДАИ3023

21

Лаке просторне структуре у архитектури

10

 

LIGHTWEIGHT SPATIAL STRUCTURES  IN ARCHITECTURE

ДAО303

22

Изабрано тематско подручје (дефинисање теме, циља и предмета истраживања)

10

 

CHOSEN TOPIC FIELD (definition of topic, goal and subject of research)

  1. 4.Семастар     (од изборних предмета бира се 2) 

4th  Semester  (students choose 2)

ДАИ4011

23

Принципи и инструменти урбанистичког планирања

10

 

PRINCIPLES AND INSTRUMENTS OF TOWN PLANNING

ДАИ4012

24

Архитектонска организација простора стамбених зграда

10

 

ARCHITECTONIC ORGANIZATION OF HOUSING BUILDING SPACE

ДАИ4013

25

Архитектонска организација простора јавних зграда

10

 

ARCHITECTONIC ORGANIZATION OF PUBLIC BUILDING SPACE

ДАИ4014

26

Архитектонска организација простора привредних зграда

10

 

ARCHITECTONIC ORGANIZATION OF INDUSTRIAL BUILDING SPACE

ДАИ4015

27

Оптимизација просторних склопова и конструкција

10

 

OPTIMIZATION OF SPATIAL COMPOSITIONS AND STRUCTURES

ДАИ4021

28

Процес урбанистичког пројектовања и ревитализације

10

 

PROCESS OF TOWN PLANNING AND REVITALIZATION

ДАИ4022

29

Ревитализација архитектонских објеката

10

 

ARCHITECTONIC BUILDINGS REVITALIZATION

ДАИ4023

30

Композитни фасадни и кровни системи зграда

10

 

COMPOSITE FACADE AND ROOF SYSTEMS OF BUILDINGS

ДАО403

31

Изабрано тематско подручје (дефинисање обима, садржаја и очекиваних резултата)

10

 

CHOSEN TOPIC FIELD (definition of scope, content and expected results)

III ГОДИНА  /  3rd YEAR

  1. 5.Семастар   

5th  Semester

ДАО501

32

Први ниво истраживања из области докторске дисертације

10

 

FIRST LEVEL OF RESEARCH

  1. 6.Семастар   

6th  Semester

ДАО601

33

Други ниво истраживања из области докторске дисертације

10

 

SECOND LEVEL OF RESEARCH

ДАО602

34

Израда докторске дисертације

40

 

PRODUCTION OF DOCTORAL DISSERTATION

Укупно ЕСПБ                                                                                                                                                                              

180