ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:


ДОС МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕСадржај:УВОДНазив установе: Универзитет у Нишу,

Грађевинско-архитектонски факултетАдреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Web адреса: http://www.gaf.ni.ac.rsОбразовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Друштвено-хуманистичке науке

Медицинске науке

Техничко-технолошке науке

Уметност
Број студената


Основне академске студије

720

Мастер академске студије

96

Интегрисане академске студије

900

Докторске студије

60

Укупан број студената

1776Наставно особље у наставничким звањима

Професори стр. студ.

Доценти


Ванредни професори

Редовни професори

У радном односу са пуним радним временом


20

2

21

У радном односу са непуним радним временом

1

2

4

16

Укупан број

1

22

6

37

Наставно особље у истраживачким звањима


Научни сарадници

Виши научни сарадници

Саветници

У радном односу са пуним радним временом

У радном односу са непуним радним временом
2

Укупан број

-

-

-

2

Укупан број наставника

1

22

6

39Простор, Библиотека


Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

120 m2

Укупан број библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес на докторским студијама

180

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

30Назив студијског програма

Докторске академске студије - Материјали и конструкције

(ДОС – Материјали и конструкције)

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)


Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу,

Грађевинско-архитектонски факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна или уметничка област

Грађевинско инжењерство

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180

Назив дипломе

Доктор наука - грађевинарство

Дужина студија

3 године (6 семестара)

Година у којој је започела реализација студијског програма


Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014. год.

Број студената који студира по овом студијском програму


Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

5 студената

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

25. 11. 2013. год.

Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм

српски језик

Година када је програм акредитованWeb адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

http://www.gaf.ni.ac.rs


Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.


Показатељи компетентности: наставни кадар, расположив учионички простор и библиотечке јединице и опрема за рачунарски и експериментални рад. Факултет има краткорочни и дугорочни програм рада и акредитован је као научноистраживачка установа, у складу са законом.

Способност Факултета за извођење докторских студија доказује:

 1. број докторских и магистарских теза одбрањених на Факултету из области акредитације;

 2. однос укупног броја наставника и броја наставника укључених у научноистраживачке пројекте;

 3. однос броја релевантних научних публикација и броја наставника;

 4. остварена сарадња са установама у земљи и свету;

 5. наставници у сталном радном односу као ментори у изради доктората;

 6. референце у прилогу.
Показатељи и прилози за стандард:

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених публикација

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и уметничкоистраживачке пројекате

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској години

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

Прилог П.1. Програм научноистраживачког рада

Прилог П.2. Решење о акредитацији научноистраживачке организације

Стандард 1. Структура студијског програма

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.


Назив студијског програма докторских студија је "Грађевинарство". Академски назив који се стиче је Доктор наука – грађевинарство (др). Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад у области грађевинарства.

Трајање докторских академских студија „Грађевинарство” је три школске године и вреде 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама. Структура бодова на докторским студијама: полагање испита из наставних предмета (90 ЕСПБ), изборно лабораторијско истраживање (30 ЕСПБ), студијско-истаживачки радом из области докторске дисертације (20 ЕСПБ), израда и одбрана докторске дисертације (40 ЕСПБ). Докторске студије не могу трајати дуже од 10 година.

Структура студијског програма обезбеђује да сума бодова изборних предмета и студијског истраживачког рада износи 156 односно 87 % укупне суме ЕСПБ бодова на програму (180).

Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета и области студијског истраживачког рада које ће полагати односно изучавати, а који продубљују знања и разумевање области (теме) своје докторске дисертације. Изборни предмети и области студијског истраживачког рада се бирају из понуђених група предмета на самом студијском програму.

Студије на докторским студијама се организују кроз наставу, научни рад, израду и одбрану докторске дисертације. Настава из наставних предмета (обавезних или изборних) изводи се као групна или индивидуална (менторска). Одлуку о врсти наставе и изборним предметима који ће се организоватии доноси Руководилац докторских студија уз сагласност Комисије за квалитет студијског програма.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.Показатељи и прилози за стандард 1:

Прилог 1.1. Публикација установе

Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.


Сврха студијског програма је образовање студената тако да буду способни за високо квалитетан и самосталан научно-истраживачки рад у својој области, а у складу са потребама друштва.

Научни кадрови се оспособљавају да самостално воде оригинална научна истраживања, али и да критички процењују научноистраживаки рад других. Овиме се омогућава развој у области грађевинских наука и технологије, а тиме и општи развој друштва.

Студијски програм докторских академских студија "Грађевинарство" на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне.

Факултет је дефинисао задатке и циљеве ради образовања високо компетентних кадрова из области технике и сврха студијског програма "Грађевинарство" потпуно је у складу са задацима и циљевима Факултета.Показатељи и прилози за стандард 2:

Прилог 1.1. Публикација установеСтандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.Циљ студијског програма је да студенти стекну научне компетенције и академске вештине из области Грађевинарства.

Студијски програм докторских студија на личном плану обезбеђује развој креативности, аналитичког сагледавања проблема, способност критичког мишљења и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

На ширем плану студијски програм докторских студија развија способности за тимски рад, уз лични контакт или на даљину, и формулисање и излагање својих оригиналних резултата научној јавности.

Циљ студијског програма је такође да се образује стручњак способан да прати и учествује у савременим токовима развоја научних дисиплина у свету.

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака је развијање свести код студената за потребом личног доприноса развоју друштва у целини и заштите животне средине.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.Свршени студенти докторских академских студија "Грађевинарство" су компетентни да воде истраживања и да решавају реалне проблеме из грађевинске праксе. Компетенције обухватају критичност, аналитичност, способност синтезе и предвиђање понашања одабраног решења, уз стручну оцену.

Квалификације свршеног студента докторских академских студија:

 1. систематско познавање области грађевинарства, као допуна дипломских академских студија;

 2. стечене вештине и методе истраживања из области грађевинарства;

 3. способност праћења, конципирања, пројектовања и примене савремених знања и технологија;

 4. способност прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен академског интегритета;

 5. оригинални научноистраживачки рад верификован објављивањем радова у часописима националног и међународног значаја;

 6. критичка анализа, процена и синтеза нових и сложених идеја;

 7. способност преношења стручних знања и идеја академској и широј друштвеној заједници;

 8. спосособност промоције технолошког, друштвеног и културног напретка у академском и професионалном окружењу;

 9. спосособност самосталног решавања теоријских и практичних проблема;

 10. спосособност организације и реализације развојних и научних истраживања уз тимски рад;

 11. спосособност укључивања у међународне научне пројекте;

 12. поштовање принципа етичког кодекса и добре научне праксе;

 13. способност саопштавања научно-истраживачких резултата на научним скуповима, у научним публикацијама, и верификовања кроз патенте и нова техничка решења;

 14. спосособност доприноса развоју научне дисциплине и науке уопште.

 15. способност решавања проблема применом научних метода и поступака;

 16. повезивање основних знања из различитих области и њихова примена;

 17. способност употребе информационо-комуникационих технологија;

 18. оспособљеност за пројектовање, организацију и управљање грађењем специфичних и комплексних објеката;

 19. способност самосталног вршења експеримената, статистичку обраду резултата и закључивање;

 20. економично коришћење природних ресурса Републике Србије уз одрживи развој.


Стечене компенетеције се верификују и научним радовима. Пре добијања дипломе о завршеним студијама кандидат мора да објави (или да докаже да су радови прихваћени за објављивање) најмање два рада ранга М53 (према категоризацији Министарства за науку) и најмање један рад у часопису са СЦИ листе.

Стандард 5: Курикулум

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и

докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.Курикулум задовољава све постављене циљеве. У структури студијског програма изборни предмети су заступљени са 76% ЕСПБ бодова.

На докторским академским студијама студенти конкретизују проблематику која их интересује. Кроз понуђене изборне предмете, студенти имају могућност да задовоље сопствени научно-истраживачки интерес.

Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова, при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента.

У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип, годину и семестар студија, број ЕСПБ, наставника, исход, знања и компетенције, предуслове за похађање, садржај, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања, и др..

Студијски програм усаглашен је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, начина студирања, услова преласка у наредну годину и стицања дипломе.

Докторске студије предвиђају квалификациони испит из теоријских знања из научне области од интереса. Полагање овог испита омогућава наставак докторских студија. Квалификациони испит се полаже писмено и/или усмено, из области свих наставних предмета са прве године студијског програма.

Настава се изводи у прва три семестра кроз десет предмета.

У првом семестру наставе су два обавезна предмета (Методологија научноистраживачког рада и Савремени контекст градитељства и животне средине) и два изборна предмета.

У другом и трећем семестру студенти се опредељују за изборне предмете (по три предмета у семестру) уз консултације са додељеним коментором.

У четвртом семестру студенти се опредељују за изборно лабораторијско истраживање уз консултације са додељеним коментором.

Пети и шести семестар су предвиђени за студијско-истраживачки рад из области докторске дисертације и за израду докторске дисертације.

Резултати докторске дисертације морају бити публиковани или званично прихваћени за публиковање пре писања извештаја о оцени докторске дисертације, бар у једном чланку у међународном часопису са рецензијама, са званичне листе Министарства надлежног за науку.
Показатељи и прилози за стандард 5:

Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама

Прилог 5.1. Статут

Прилог 5.2. Књига предмета (у документацији и на сајту институције)

Прилог 5.3 Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.Студијски програм је усаглашен са савременим светским научним токовима и стањем грађевинске струке, а упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама.

Студијски програм "Грађевинарство" је формиран тако да задовољи све постављене циљеве. Структура студијског програма, конципирана на дати начин, је целовита и свеобухватна и пружа студентима најновија научна и стручна знања из ове области и прати нова остварења у науци.

Студијски програм је формално и структурно усаглашен са усвојеним предметно специфичним стандардима за акредитацију и усаглашен је са европским стандардима у погледу уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања и то са:


1. Politecnico di Milano, Italija:

http://www.english.polimi.it

http://www.ricerca.polimi.it/index.php?id=4199

1 PhD-Architecture__Built_Environment_and_Construction_Engineering2013-14_04.pdf
2. Građevinski fakultet Zagreb, Hrvatska:

http://www.grad.unizg.hr/programi/poslijediplomski

2 Gradjevinski fakultet Zagreb-doktorski_predmeti_opis.pdf
3. Gradežen fakultet Skopje, Makedonija

http://www.gf.ukim.edu.mk

3 CV na predmeti-gradezen.pdf
4. University of Central Florida, SAD

http://www.graduatecatalog.ucf.edu/programs

4 Graduate Catalog 2013-2014 - University of Central Florida- Civil Engineering PhD.pdf

Показатељи и прилози за стандард 6:

Прилог 6.1. Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе)

Прилог 6.2. Доказ да је програм усаглашен са европским стандардимаСтандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских студија.Факултет, у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима, на дипломске академске студије уписује на буџетско финасирање студија и самофинансирање одређени број студената, који је сваке године дефинисан посебном Одлуком Научно-наставног већа.

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

1. завршене основне академске и дипломске академске студије из области грађевинарства са најмање 300 ЕПСБ укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама – мастер, односно еквивалентом оценом из других система оцењивања, или ако спада у 20% најбољих студената у својој генерацији,

или

2. има академски назив магистра наука из научне области грађевинарства и ако није стекло звање доктора наука по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом.

Изузетно се може одобрити упис и другим кандидатима уз полагање диференцијалних испита. Одлуку о полагању и карактеру диференцијалних испита доноси Комисија за квалитет студијског програма.

Додатно се од кандидата захтева познавање светског језика и информатичких вештина, ради несметаног праћења наставе и коришћења литературе.

Студијским програмом докторских студија може се предвидети да се део магистарских студија стечених по раније важећим законским прописима признаје за део студијског програма докторских студија, под условом да кандидат није провео више од четири године на магистарским студијама. На основу просечне оцене и дужине студирања, објављених научних и стручних радова Комисија за квалитет студијског програма формира ранг-листу пријављених кандидата. Комисија за квалитет студијског програма може донети одлуку о организовању додатне провере знања кандидата кроз квалификациони испит.

Комисија за квалитет вреднује све положене активности кандидата за упис и на основу признатог броја бодова одређује да ли се кандидат може уписати на докторске студије. Положене активности се при томе могу признати у потпуности, признати делимично (Комисија може захтевати одговарајућу допуну), или се не признају.

Приликом уписа између студента и Факултета потписује се уговор о правима и обавезама током студирања.
Показатељи и прилози за стандард 7:

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм

Прилог 7.1. Конкурс за упис на докторске студије (ако је започела њихова реализација)


Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног, односно уметничког доприноса.Коначна оцена на сваком од курсева овог програма се формира континуалним праћењем рада и постигнутих резултата студената током школске године и на завршном испиту.

Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ, у складу са студијским програмом и радним оптерећењем студента, уз примену јединствене методологије Факултета.

Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минимални број поена стечен испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максималан 70. Максималан број поена који студент може да оствари на предмету је 100.

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена, који укључује број поена које студент стиче на основу сваке појединачне активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита.

Укупан успех студента на предмету изражава се оценом 5 (није положио, освојио мање од 55 поена) до 10 (одличан), а на основу укупног броју поена стеченим испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита.

Приликом уписа руководилац студијског програма именује сваком студенту коментора из редова наставника на студијском програму, који га води до избора ментора. На завршетку семестра коментор подноси руководиоцу студијског програма извештај о раду студента и постигнутим резултатима.

Услов за упис у другу годину студија (трећи семестар): у првој години студирања остварено најмање 30 ЕСПБ, уз релативну просечну оцену од најмање 8,00.

Услов за упис у трећу годину студија (пети семестар): положени сви испити из прве године студија и у другој години студирања остварено најмање 30 ЕСПБ, уз релативну просечну оцену од најмање 8,00.

Релативна просечна оцена израчунава се на основу оцене сразмерне броју кредита које предмет носи (формула у Правилнику о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу).

Испити на докторским студијама се могу полагати највише два пута. Завршни део докторских студија је израда докторске дисертације.
Показатељи и прилози за стандард 8:

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у предходне три школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије)

Прилог 8.2.Правилник институције о оцени докторске дисертације
Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље које има потребну научну способност.За реализацију студијског програма "Грађевинарство" обезбеђени су наставници са потребним стручним и научним квалификацијама, што се доказује списком радова и подацима о учешћу на домаћим и међународним научноистраживачким пројектима. Најмање једна половина наставника укључена је у научноистраживачке пројекте.

Компетентост наставника утврђена је на основу научних радова објављених у међународним часописима, при чему је најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са СЦИ листе. Специфично за област грађевинарства еквивалентан резултат представљају научни радови објављених у домаћим часописима, зборницима са међународних научних скупова и монографијама, као и уџбеници, стручни пројекти, експертизе, елаборати и стручне студије.

Ментор има најмање пет научних радова објављених или прихваћенних за објављивање у научним часописима из дате области у последњих десет година, односно еквивалентне резултате у области грађевинарства.

Ментор не може да води више од пет доктораната истовремено. Избор ментора одређује се тако да сваки ментор мора да има најмање 5 радова објављених у часописима са СЦИ листе. Специфично за област грађевинарства, као еквивалент, ментор мора да оствари одређене резултате који важе за ову област.

Број наставника одговара потребама студијског програма и зависи од броја предмета које изводи и броја часова на тим предметима. Наставник остварује просечно 180 часова активне наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан рад) годишње, односно 6 часова недељно. Ради бољег квалитета наставе ангажован је одређени број гостујућих наставника са домаћих универзитета. Минимални број наставника који учествује на датом студијском програму који су у сталном радном односу је пет.

Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Сваки наставник има најмање десет референци из уже научне, односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму. Ниједан наставник није оптерећен више од 12 часова недељно. Сви подаци о наставницима и сарадницима (CV, избори у звања, референце) су доступни јавности.
Показатељи и прилози за стандард 9:

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија

Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке пројекате

Табела 9.3. Компетентност наставника

Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године

Табела 9.5. Ментори

Прилог 9.1. Правилник за избор наставника

Прилог 9.2. Одлука надлежног органа о именовању ментора

Прилог 9.3. Књига наставника ангажованих на програму докторских студија

Прилог 9.4. Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду менториСтандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског програма и броју студената који се уписује.За извођење студијског програма обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Настава на овом студијском програму изводи се у специјализованим учионицама за одвијање овог типа наставе, које су својом опремом прилагођене захтевима образовања будућих доктора наука. Сваком студенту обезбеђен је минимум од 2 m2 простора. За извођење студијског програма обезбеђен је одговарајући простор за извођење наставе, одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад и опрема заснована на савремним информационо-комуникационим технологијама. Настава се изводи у амфитеатрима, учионицама и специјализованим лабораторијама.

Специјализована библиотека Грађевинско-архитектонског факултета броји више од 180 библиотечких наслова релевантних за извођење докторских студија из области градитељства. Сви предмети студијског програма покривени су одговарајућом уџбеничком литературом, училима и помоћним средствима који су расположиви на време и у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса. При томе је обезбеђена и одговарајућа информациона подршка. Факултет поседује библиотеку и читаоницу и обезбеђује за сваког студента место у амфитеатру, учионици и лабораторији.

Факултет има краткорочни и дугорочни план и буџет предвиђен за реализацију научно-истраживачког рада. Средства за реализацију докторских студија се, поред ресорних министарстава, обезбеђује и у сарадњи са другим високошколским установама, акредитованим научним установама и међународним организацијама.
Показатељи и прилози за стандард 10:

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

Прилог 10.1. План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада

Прилог 10.2.Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама

Прилог 10.3. Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима

Стандард 11: Контрола квалитета

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.Провера квалитета студијског програма се спроводи редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Провера квалитета студијског програма се спроводи:

 1. анкетирањем студената на крају наставе из датог предмета;

 2. анкетирањем свршених студената при додели диплома о квалитету студијског програма и логистичкој подршци студијама;

 3. анкетирањем студената приликом овере године студија; тада студенти оцењују логистичку подршку студијама;

 4. анкетирањем студената приликом уписа године студија; тада студенти оцењују студијски програм на години коју су у претходној школској години завршили;

 5. анкетирањем наставног и ненаставног особља о квалитету студијског програма и логистичкој подршци студијама; у овој анкети се оцењује рад Деканата, студентске службе, библиотеке, и осталих служби Факултета. Поред тога се процењује и комфор студирања (чистоћа и уредност учионица, и сл.).


Праћење квалитета студијског програма обавља Комисија састављена од наставника, ненаставног особља и студената.

Додатно обезбеђење квалитета се постиже обавезном научном продукцијом кандидата. Пре приступања одбрани докторске тезе сваки кандидат је обавезан да објави (или да докаже да су радови прихваћени за објављивање) најмање два рада ранга М53 (према категоризацији Министарства за науку) и најмање један рад у часопису са СЦИ листе.

У оквиру Стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, Факултет има изграђене механизме за обезбеђивање квалитета студијских програма у чијој реализацији учествују: Наставно-научно веће, Већа студијских програма и њихови руководиоци, Катедре, Комисија за наставу и Студентски парламент. Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења.

Контрола квалитета врши се редовно и систематично, спровођењем поступка самовредновања на нивоу факултета као установе, али и за сваки студијски програм који се изводи на факултету као и спољашњом контролом квалитета.


:


Показатељи и прилози за стандард 11:

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму

Прилог 11.1. Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија