ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:


ДОС ХИДРОИНФОРМАТИКАСадржај:

УВОДНазив установе: Универзитет у Нишу,

Грађевинско-архитектонски факултетАдреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Web адреса: http://www.gaf.ni.ac.rsОбразовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Друштвено-хуманистичке науке

Медицинске науке

Техничко-технолошке науке

Уметност
Број студената


Основне академске студије

720

Мастер академске студије

96

Интегрисане академске студије

900

Докторске студије

60

Укупан број студената

1776Наставно особље у наставничким звањима

Професори стр. студ.

Доценти


Ванредни професори

Редовни професори

У радном односу са пуним радним временом


20

2

21

У радном односу са непуним радним временом

1

2

4

16

Укупан број

1

22

6

37

Наставно особље у истраживачким звањима


Научни сарадници

Виши научни сарадници

Саветници

У радном односу са пуним радним временом

У радном односу са непуним радним временом
2

Укупан број

-

-

-

2

Укупан број наставника

1

22

6

39Простор, Библиотека


Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

120 m2

Укупан број библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес на докторским студијама

200

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

30Назив студијског програма

Докторске академске студије - Хидроинформатика

(ДОС – Хидроинформатика)

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)


Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу,

Грађевинско-архитектонски факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна или уметничка област

Грађевинско инжењерство

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180

Назив дипломе

Доктор наука - грађевинарство

Дужина студија

3 године (6 семестара)

Година у којој је започела реализација студијског програма


Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2014. године

Број студената који студира по овом студијском програму


Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

10 студената

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

25. 11. 2013. год.

Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм

српски језик и енглески језик

Година када је програм акредитованWeb адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

http://www.gaf.ni.ac.rsПосебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студијаГрађевинско-архитектонски факултет (ГАФ) за извођење студијског програма докторских студија Хидроинформатика поседује одговарајући научни кадар, просторне, техничко-технолошке и библиотечке ресурсе који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. ГАФ има краткорочни и дугорочни програм рада и акредитован је као научноистраживачка установа у складу са законом.


Способност ГАФ-а за извођење докторских студија може се исказати бројем докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на факултету за област за коју се студијски програм акредитује, бројем публикованих радова у часописима са импакт фактором, менторством наставника у сталном радном односу и односом броја наставника и броја наставника који су укључени у научно-истраживачке пројекте.
Показатељи и прилози за стандард:

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених публикација

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и уметничкоистраживачке пројекте

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској години

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

Прилог П.1. Програм научноистраживачког рада

Прилог П.2. Решење о акредитацији научноистраживачке организацијеСтандард 1. Структура студијског програмаСтудијски програм докторских студија Хидроинформатика је дефинисан кроз јасно формулисане исходе процеса учења, услове за упис, листу предмета са њиховим оквирним садржајем и начин извођења, у складу са Законом о високом образовању. Свршени студент стиче академски назив Доктор наука – Грађевинарство (др).


Студије трају три године (шест семестара) и вреде укупно 180 ЕСПБ. Од тога се 74 ЕСПБ стиче полагањем испита из наставних предмета, 16 ЕСПБ студијским истраживачким радом, 70 ЕСПБ научно-истраживачким радом који се односи на израду докторске дисертације, а 20 ЕСПБ се стиче израдом и одбраном докторске дисертације. Докторске студије не могу трајати дуже од 6 година.


Студијски програм је заснован на комбинацији обавезних и изборних предмета, којима се студенти докторских студија уводе у област хидроинформатике. Настава се изводи као групна или индивидуална (менторска). Групна настава се изводи уколико се за један предмет определило пет или више студената. Одлуку о врсти наставе која ће се организовати доноси Руководилац докторских студија на предлог Комисије за квалитет студијског програма.


Посебан акценат стављен је на самостални научно-истраживачки и практични рад из домена интересовања кандидата на све три године студија. На првој години је предвиђена израда и публиковање самосталног рада. Публиковање рада са СЦИ листе, ради представљања резултата докторске дисертације, предвиђено је током четвртог и петог семестра. Основна активност на трећој години студија је истраживачки рад у функцији израде докторске дисертације.


Докторске студије завршавају се израдом и одбраном докторске дисертације. Избор теме и ментора се предлажу и дефинишу у договору са кандидатом. Одбрана докторске дисертације је усмена и јавна пред комисијом од најмање три члана, која претходно прегледа и оцењује исту. Дисертација се предаје члановима комисије у писаној и електронској форми.
Показатељи и прилози за стандард 1:

Прилог 1.1. Публикација установе
Стандард 2. Сврха студијског програмаОсновна сврха студијског програма докторских студија Хидроинформатика је образовање компетентног научног кадра из домена хидроинформатике, оспособљеног за самостални и тимски научно-истраживачки рад у области хидроинформатике, као и за мултидисциплинарна истраживања у области планирања, коришћења и интегралног управљања водним ресурсима употребом информатичких алата.


С друге стране, сврха овог студијског програма је развој стручњака који ће моћи критички да процењују научно-истраживачки рад других истраживача и да паралелно с тим самостално стварају оригинална научна дела дајући допринос општем развоју друштва.


Студијски програм је конципиран да обезбеди стицање друштвено оправданих компетенција, док је његова сврха у потпуности у складу са дефинисаним задацима и циљевима Грађевинско-архитектонског факултета на којем ће се изводити.
Показатељи и прилози за стандард 2:

Прилог 1.1. Публикација установе


Стандард 3. Циљеви студијског програмаЦиљ студијског програма је да студенти постигну научне компетенције и академске вештине из области хидроинформатике ради реализације научно-истраживачких пројеката у домену дефинисања расположивих водних ресурса и одрживог коришћења и заштите вода као стратешког ресурса. Између осталог, циљ обухвата и развој способности критичког мишљења и овладавање практичним вештинама потребним за обављање професије ради личног доприноса развоју друштва.


Циљ студијског програма је стварање стручњака за тимски рад, као и развој способности за саопштавање и излагање својих оригиналних резултата научној јавности.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студенатаПрограм докторских студија Хидроинформатике омогућује студентима да након завршених студија поседују знања, вештине и компетенције да користе најсавременија знања, поштују принципе етичког кодекса и добре научне праксе и да могу да реализују и презентују нове технологије. Студенти стичу способности за самостално решавање практичних и теоријских проблема, остварују научна истраживања, саопштавају научноистраживачке резултате на домаћим и међународним научним конференцијама и објављују у научним часописима. Савладане специфичне способности омогућиће студентима да верификују резултате истраживања кроз патенте и нова техничка решења.


Своје компетенције студент надграђује избором предмета које ће изучавати и полагати, а који доприносе продубљеним знањима и разумевању области своје докторске дисертације.


Стечене компетенције студент докторских студија верификује публиковањем научних радова. Пре одбране докторске дисертације кандидат мора да објави или да докаже да је рад прихваћен за објављивање најмање један рад у часопису са СЦИ листе. Поред тога, током докторских студија кроз метод научног рада и два студијска истраживачка рада кандидат стиче способности које су подређене квалитетном писању научних радова.

Током докторских студија кандидати могу да учествују у извођењу наставе на студијском програму Грађевинарство и научно-истраживачким пројектима које руководе или у којима партиципирају чланови Катедре за хидротехнику. Након завршетка докторских студија, свршени доктори постају експерти у области хидроинформатике.


Доктор техничких наука за област хидроинформатике стиче могућност да се поред практичног рада у научно-истраживачким институцијама, бави и теоријским истраживањима. Оспособљен је да креира и промовише оригиналне научно-истраживачке приступе у реализацији научних пројеката и решавању практичних проблема из домена истраживања.
Стандард 5: КурикулумКурикулум докторских студија Хидроинформатика је јавно доступан документ, који омогућава увид у знања и вештине које се стичу током реализације наставног процеса (www.gaf.ni.ac.rs). Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.


Докторске студије трају три године (шест семестара) и вреде укупно 180 ЕСПБ. Од тога се 74 ЕСПБ стиче полагањем испита из наставних предмета, 16 ЕСПБ студијским истраживачким радом, 70 ЕСПБ научно-истраживачким радом који се односи на израду докторске дисертације, а 20 ЕСПБ се стиче израдом и одбраном докторске дисертације.


Изборни предмети су заступљени са 50% ЕСПБ бодова, а студије се организују кроз наставу, научни рад, израду и одбрану докторске дисертације. Настава из обавезних или изборних наставних предмета изводи се као групна или индивидуална (менторска).


Курикулум је конципиран тако да се настава изводи у прва три семестра кроз 7 предмета. У првом семестру се настава изводи кроз два обавезна предмета и два изборна предмета. У другом и трећем семестру (сваки садржи по један изборни предмет) студенти се опредељују за изборне предмете уз консултације са коментором, који се додељује сваком студенту докторских студија.


Листа изборних предмета конципирана је тако да се студент докторских студија определи за ужу специјалност, при чему је сваки појединачни предмет дефинисан својим називом, годином и семестром студија, циљем и очекиваним исходом учења, садржајем и методама извођења наставе и начином провере знања. Обавезни предмети су везани за самостални истраживачки рад кандидата, који су у функцији достизања циљева дефинисаних темом докторске дисертације.


Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента.
Показатељи и прилози за стандард 5:

Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама

Прилог 5.1. Статут

Прилог 5.2. Књига предмета (у документацији и на сајту институције)

Прилог 5.3 Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програмаСтудијски програм докторских студија Хидроинформатика усклађен је са савременим светским трендовима и упоредив је са сличним програмима у иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.


Основ за формирање наставних планова и програма на Хидроинформатици била је комбинација искустава са иностраних високошколских установа. Специфичност нашег програма докторских студија огледала се у креирању самосталног, јединственог и до краја одређеног профила доктора наука из домена грађевинског инжењерства који је истовремено упознат и са хидроинформатичким алатима. Конципиран на дати начин, је целовит и свеобухватан и пружа студентима најновија научна и стручна знања из ове области и прати нова остварења у науци.


Студијски програм је формално и структурно усаглашен са усвојеним предметно специфичним стандардима за акредитацију и усаглашен је са европским стандардима у погледу уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања, и то са:


  • NTNU - Trondheim, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering Science and Technology

kurikulum: PhD in Hydraulic and Environmental Engineering


http://www.ntnu.edu/studies/phvann


  • Sapienza, Universita di Roma, Civil Engineering and Architecture

kurikulum: PhD Hydraulic Engineering


http://en.uniroma1.it/node/12730


  • UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, the Netherlands


http://www.unesco-ihe.org/phd-programmeПоказатељи и прилози за стандард 6:

Прилог 6.1. Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе)

Прилог 6.2. Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима
Стандард 7: Упис студенатаГрађевинско-архитектонски факултет (ГАФ) уписује студенте на докторске студије на студијском програму Хидроинформатика на основу конкурса који расписује Универзитет у Нишу. Услови конкурса су одређени Законом о високом образовању и Статутом Универзитета. У поступку уписа примењују се опште одредбе Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу и Правилника о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука ГАФ-а.


Број студената који ће бити уписани и начин финансирања њихових студија (буџет или самофинансирање) дефинише се сваке године посебном Одлуком Наставно-научног већа ГАФ-а и Универзитета, а на основу расположивих ресурса школске установе и оцењених потреба друштва и тржишта.


На конкурс за упис могу се пријавити кандидати који су завршили одговарајуће мастер или магистарске академске студије и чије се укупно претходно школовање вреднује са најмање 300 ЕСПБ и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама – мастер. За све пријављене кандидате Комисија за упис докторских студија врши вредновање студијског програма које су претходно завршили и доноси одлуку да ли је одговарајући за упис или не.


Кандидати који су, према мишљењу Комисије, завршили одговарајући студијски програм стичу право уписа на докторске академске студије. Комисија за упис доноси одлуку да ли кандидати који су стекли право на упис полажу пријемни испит. Ако Комисија за квалитет донесе одлуку о полагању пријемног испита, тада кандидати полажу пријемни испит.


Коначна ранг листа кандидата за упис се формира на основу успеха током претходног школовања, дужине трајања студија и постигнутог успеха на пријемном испиту, како је и дефинисано Правиликом о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу.
Показатељи и прилози за стандард 7:

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм

Прилог 7.1. Конкурс за упис на докторске студије (ако је започела њихова реализација)
Стандард 8: Оцењивање и напредовање студенатаОцењивање и напредовање студената врши се према важећем Правилнику о полагању испита и оцењивању на испиту Грађевинско-архитектонског факултета.


Напредовање студената се врши испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, односно стицањем одређеног броја поена. За сваки појединачни предмет у програму докторских студија дефинисан је ЕСПБ и има јасан и објављен начин стицања поена (укључује број поена које студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита).


Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче поене на предмету кроз рад током наставе, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минимални број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70.


Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина.


Посебан део напредовања студената чини стицање ЕСПБ бодова у оквиру истраживачког рада којим се студенти оспособљавају за самосталан приказ својих резултата (публиковање радова).


Руководилац студијског програма именује сваком студенту приликом уписа коментора из редова наставника на студијском програму, који ће их водити до избора ментора. На завршетку семестра коментор подноси Руководиоцу извештај о раду студента у домену истраживања, полагању испита и постигнутим резултатима.


Услов за упис у другу годину студија стиче студент који је у првој години студирања остварио најмање 30 ЕСПБ.


Испити на докторским студијама се могу полагати највише два пута.


Израда и одбрана докторске дисертације чине завршни део докторских студија и ове активности су вредноване са 20 ЕСПБ. Остварени научни допринос се оцењује према броју научних публикација, патената или техничких решења. Обавеза студента је да у току докторских студија објави најмање један рад у научним часописима са импакт фактором.
Показатељи и прилози за стандард 8:

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије)

Прилог 8.2. Правилник институције о оцени докторске дисертације


Стандард 9: Наставно особљеГрађевинско-архитектонски факултет је високошколска установа која има дефинисане критеријуме за избор наставника, који су одређени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом и Правилником високошколске установе. Укупно 18 наставника који учествују у реализацији докторских студија Хидоинформатике је у последњих 10 година објавило више од 200 радова у часописима са импакт фактором. У реализацији докторских студија учествују и 3 наставника са других факултета Универзитета у Нишу, један са института и 2 наставника из иностранства у виду гостујућих професора.


Сви наставници који учествују у реализацији докторских студија на студијском програму Хидроинформатика доказују своје компетенције на основу личних референци у виду 10 најзначајнијих радова и броју научноистраживачких пројеката на којима учествују. Више од 6 наставника, потенцијалних ментора на изради докторских дисертација на студијском програму Хидроинформатика, имају по најмање 5 научних радова објављених или прихваћених за објављивање у научним часописима са импакт фактором у последњих 10 година. Обезбеђено је да ментор не може да води више од пет доктораната истовремено. Избор ментора се одређује тако да сваки ментор мора да има најмање пет радова објављених у часописима са СЦИ листе.


Број наставника одговара потребама студијског програма и зависи од броја предмета које изводи и броја часова на тим предметима. Укупан број наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на студијском програму, тако да наставник остварује просечно 180 часова активне наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан рад...) годишње, односно 6 часова недељно. Од укупног броја потребних наставника 67 % је у сталном радном односу са пуним радним временом.


Број наставника који учествују на датом студијском програму који су у сталном радном односу је дванаест.


Ниједан наставник није оптерећен више од 12 часова недељно. Сви подаци о наставницима и сарадницима (CV, избори у звања, референце) су доступни јавности.Показатељи и прилози за стандард 9:

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија

Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке пројекате

Табела 9.3. Компетентност наставника

Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године

Табела 9.5. Ментори

Прилог 9.1. Правилник за избор наставника

Прилог 9.2. Одлука надлежног органа о именовању ментора

Прилог 9.3. Књига наставника ангажованих на програму докторских студија

Прилог 9.4. Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду ментори

Стандард 10: Организациона и материјална средстваНастава на студијском програму Хидроинформатика се одвија у просторијама у згради Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу у улици Александра Медведева 14, тако да је по једном студенту обезбеђен минимум од 4 м2 простора. За извођење студијског програма обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки и библиотечки ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.


Факултет поседује библиотеку и читаоницу и обезбеђује за сваког студента место у амфитеатру, учионици и лабораторији. Библиотека поседује више од 200 библиотечких јединица које су релевантне за извођење студијског програма.


Сви предмети студијског програма су покривени одговарајућом литературом, училима и помоћним средствима који су расположиви на време и у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса. При томе је обезбеђена и одговарајућа информациона подршка.


Факултет обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ потребној одговарајућој опреми која је потребна за научно-истраживачки рад, а у поседу је Факултета. Студенти докторских студија имају приступ базама података које су неопходне за израду докторских дисертација и за научно-истраживачки рад.


Факултет обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ опреми која је потребна за

научно-истраживачки рад на основу уговора о сарадњи са другим одговарајућим установама.


Факултет има краткорочни и дугорочни план и буџет предвиђен за реализацију научно-истраживачког рада.


Средства за реализацију докторских студија се поред ресорног Министарства и у сарадњи са привредом, другим високошколским установама и међународним организацијама.

Показатељи и прилози за стандард 10:

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

Прилог 10.1. План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада

Прилог 10.2.Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама

Прилог 10.3. Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима

Стандард 11: Контрола квалитетаПровера квалитета студијског програма се спроводи редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. Провера се спроводи кроз анонимне анкете студената, на крају семестра. Процедуре самовредновања дефинисане су: Правилником о студентском вредновању педагошког рада наставника, студијских програма наставе и услова рада на ГАФ-у, Правилником о вредновању наставника и ненаставника, Правилником о вредновању дипломираних студената и Правилником о студентком вредновању педагошког рада.


Комисија за обезбеђење квалитета ГАФ-а сачињена је од наставника, студената и запослених на пословима администрирања наставе на ГАФ-у. Субјекти, области, стандарди и мере обезбеђења квалитета зацртани су Правилником о обезбеђењу и унапређењу квалитета ГАФ-а.

Показатељи и прилози за стандард 11:

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму

Прилог 11.1. Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-