ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:


ДОС АРХИТЕКТУРАСадржај:


УВОДНазив установе: Универзитет у Нишу,

Грађевинско-архитектонски факултетАдреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Web адреса: http://www.gaf.ni.ac.rsОбразовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Друштвено-хуманистичке науке

Медицинске науке

Техничко-технолошке науке

Уметност
Број студената


Основне академске студије

720

Мастер академске студије

96

Интегрисане академске студије

900

Докторске студије

60

Укупан број студената

1776Наставно особље у наставничким звањима

Професори стр. студ.

Доценти


Ванредни професори

Редовни професори

У радном односу са пуним радним временом


20

2

21

У радном односу са непуним радним временом

1

2

4

16

Укупан број

1

22

6

37

Наставно особље у истраживачким звањима


Начуни сарадници

Виши научни сарадници

Саветници

У радном односу са пуним радним временом

У радном односу са не пуним радним временом
2

Укупан број

-

-

-

2

Укупан број наставника

1

22

6

39Простор, Библиотека


Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

120 m2

Укупан број библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес на докторским студијама

220

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

30
Назив студијског програма

Докторске академске студије - Архитектура

(ДОС - Архитектура)

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)


Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу,

Грађевинско-архитектонски факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке / Уметност

Научна или уметничка област

Архитектура

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180

Назив дипломе

Доктор наука - архитектура

Дужина студија

3 године (6 семестара)

Година у којој је започела реализација студијског програма

2009. год.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

-

Број студената који студира по овом студијском програму

5 студената

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

5 студената

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

25. 11. 2013. год.

Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм

српски

Година када је програм акредитованWeb адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

http://www.gаf.ni.аc.yu


Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студијаГрађевинско-архитектонски факултет (ГАФ) је у потпуности оспособљен за извођење докторских студија - Архитектура (ДОС – Архитектура), како са аспекта научног кадра, учионичког простора и опремљености за извођење докторских студија, тако и на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.

Грађевинско-архитектонски факултет има краткорочни и дугорочни програм рада и акредитован је као научно-истрживачка установа, у складу са законом.

Способност ГАФ-а за извођење докторских студија може се исказати на основу:


 • Броја докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на факултету за

област архитектуре.

 • Односа броја наставника и броја наставника који су укључени у научно-истраживачке пројетке;

 • Односа броја публикација у међународним часописима министарства надлежног за науку у последњих 10 година и броја наставника;

 • Остварене сарадње са установама у земљи и свету.


Факултет има наставнике у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората. Спремност ГАФ-а за извођење докторских студија Архитектура, јасно се види и из референци, које се налазе у прилогу докумената за акредитацију.
Показатељи и прилози за стандард :

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених публикација

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научно-истраживачкие и уметничко-истраживачке пројекате

Табела П.5. Збирни преглед научно-истраживачких резултата у установи у претходној школској години

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

Прилог П.1 Програм научно-истраживачког рада

Прилог П.2.Решење о акредитацији научноистраживачке организације

Стандард 1. Структура студијског програма
Докторске студије - Архитектура (ДОС – Архитектура) имају 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова.

Академски назив који се стиче је Доктор наука – архитектура (др). Сврха ДОС – Архитектура је школовање кадрова највишег нивоа образовања из области архитектуре.

Циљ студијског програма је постизање академских вештина, научних и креативних способности, као и специфичних практичних вештина за будући развој каријере.

Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад у области архитектуре.

Трајање докторских студија је три школске године. Од укупног броја бодова, 90 ЕСПБ се стиче полагањем испита из наставних предмета, од којих су три предмета у првом семестру обавезна, а остали предмети су изборни. 30 ЕСПБ припада изборним тематским подручјима, 20 ЕСПБ студијско истаживачким радом из области докторске дисертације, а 40 ЕСПБ се стиче израдом и одбраном докторске дисертације, тако да самостални истрживачки рад и израда дисертације у трећој години студија носе 60 ЕСПБ.

Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета које ће изучавати и полагати, а који доприносе продубљеним знањима и разумевању теме своје докторске дисертације. На тај начин обезбеђено је да студијски програм ДОС – Архитектура има преко 50% ЕСПБ предвиђених за реализацију докторске дисертације. Изборни предмети се бирају из група предложених предмета. Настава из наставних предмета се изводи као групна или индивидуална (менторска). Сваком студенту приликом уписа на докторске студије Комисија за докторске студије именује медијатора, који помаже студенту током студија, а који може, а не мора да буде ментор.

Пре уписа треће године студент мора имати усвојен предлог теме докторске дисертације.Показатељи и прилози за стандард 1:

Публикација установе-Прилог 1.1
Стандард 2. Сврха студијског програмаСврха студијског програма ДОС – Архитектура је образовање студената тако да буду способни за висококвалитетан и самосталан научно-истраживачки, односно уметнички рад у складу са потребама друштва. Са друге стране, кроз образовање кадрова оспособљених да критички процењују истраживачка и уметничка достигнућа других и да самостално воде оригинална и научнорелевантна истраживања, омогућава се развој нових технологија, метода, и поступака који доприносе општем развоју друштва. Поред тога, сврха овог студијског програма докторских студија је допринос развоју науке и уметности у области архитектуре, односно стицање високих научноистраживачких компетенција у области дисциплина везаних за грађену средину.

Посебна пажња посвећена је сврсисходности посебних методолошких поступака карактеристичних за истраживање у овој области. Посебност овог програма чини и висок ниво мултидисциплинарности истраживања, проузрокован великим бројем феномена који карактеришу изграђени простор. Студенти овог студијског програма, оспособљавају се да интегришу и синтетишу области својих истраживања.

Студијски програм ДОС – Архитектура конципиран је тако да обезбеђује стицање компентенција које су друштвено оправдане и корисне.

Факултет је дефинисао задатке и циљеве рада образовања високо компетентних кадрова из области грађевинарства и архитектуре и сврха студијског програма “Архитектура” потпуно је у складу са задацима, мисијом и циљевима Грађевинско-архитектонског факултета (ГАФ) Универзитета у Нишу.Показатељи и прилози за стандард 2:

Прилог 1.1. Публикација установе
Стандард 3. Циљеви студијског програмаЦиљ студијског програма ДОС – Архитектура на Грађевинско-архитектонском факултету (ГАФ) Универзитета у Нишу јесте едукација компетентног истраживача, способног да прати савремена достигнућа у струци и науци, уочава проблеме, примењује адекватне научноистраживачке методе у решавању уочених проблема, критички разматра и анализира добијене резултате, публикује и саопштава резултате својих истраживања. Циљ овог студијског програма је такође да студенти постигну научне компетенције и академске вештине из области архитектуре. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама неопходним за укупан развој како струке тако и конкретног доприноса друштву у целини.

Предложени студијски програм омогућава стицање највишег нивоа академског образовања у области архитектуре, урбанизма, технологије грађења архитектонских објеката као и теоријског промишљања феномена у архитектури, од научног преко друштвено-хуманистичког до уметничког. То подразумева оспособљавање студената за анализирање, систематизовање и синтезу, као и спровођење истраживања базираних на релевантним проценама проблемских поставки из наведених области.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања које је усклађено са савременим правцима развоја архитектуре у свету. Један од посебних циљева је развијање свести код студената за потребом доприноса развоју друштва у целини посебно у домену заштите животне средине, одрживог развоја и енергетске ефикасности. Циљ студијског програма је, такође, и образовање стручњака способних за сарадњу са експертима из других области чија се делатност везује за изграђену средину. Развој способности за саопштавањем и излагањем својих оригиналних резултата научној јавности је такође циљ студијског програма. Овако постављени циљеви су у складу са савременим правцима развоја архитектуре као дисциплине у свету.


Стандард 4: Компетенције дипломираних студенатаСвршени студенти докторских академских студија; ДОС – Архитектура на Грађевинско-архитектонском факултету (ГАФ) Универзитета у Нишу, компетентни су да воде истраживање и да решавају реалне проблеме из архитектонске праксе. Компетенције укључују, пре свега, развој и способности критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су добре, а шта лоше стране одабраног решења.


Квалификације које означавају завршетак докторских академских студија стичу студенти:

 • који су показали знање и разумевање у области архитектуре које допуњује знање стечено на претходним нивоима студија и представља основу за развијање критичког мишљења и примену знања;

 • који су савладали вештине и методе истраживања из области архитектуре;

 • који су показали способност прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен академског интегритета;

 • који су оригиналним истраживањем и радом постигли остварења која проширују границе знања, које је верификовано објављивањем радова у одговарајућем научном часопису и који имају референце на националном и међународном нивоу;

 • који су способни за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја;

 • који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и широј јавности;

 • који су у стању да у академском и професионалном окружењу промовишу технолошки и технички напредак.


Програм докторских студија омогућује студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетнеције да:

 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме и организују и остварују развојна и научна истраживања из области архитектуре;

 • могу да се укључе у међународне научне пројекте;

 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквиру области архитектуре и да разумеју и користе најсавременија знања;

 • критички мисле, делују креативно и независно;

 • поштују принципе етичког кодекса и добре научне праксе;

 • оспособљни су да научно-истраживачке резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, и верификују их кроз патенте и нова техничка решења;

 • доприносе развоју архитектуре у науке опште.


Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компентенције:

 • темељно познавање и разумевање дисциплине којом се бави;

 • способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака;

 • повезивање основних знања из различитих области и њихова примена;

 • способност праћења савремених достигнућа у области архитектуре;

 • способност употребе информационо-комуникационих технологија.


Студенти су оспособљени да конципирају истраживања и пројекте на основу осмишљених програма, раде на њиховој разради, координирају рад осталих укључених у процес и организују рад тима. Током школовања студент стиче способност да самостално решава постављене проблеме, ради на могућим решењима као и да формулише и донесе одговарајуће закључке.

Свршени студенти докторских студија; ДОС – Архитектура на Грађевинско-архитектонском факултету (ГАФ) Универзитета у Нишу, стичу знања како да економично користе природне ресурсе Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја. Посебно се обраћа пажња на развој способности за тимски рад и развој професионалне етике.

Стечене компетенције верификују се и научним радовима. Пре добијања дипломе о завршеним студијама кандидат мора да објави (или да докаже да су радови прихваћени за објављивање) најмање два рада ранга M53 (према категоризацији Министарства за науку) и најмање један рад у часопису са СЦИ листе, односно специфично за област архитектуре, оствари еквивалентни резултат.


Стандард 5: КурикулумКурикулум докторских академских студија ДОС – Архитектура на Грађевинско-архитектонском факултету (ГАФ) Универзитета у Нишу, формиран је тако да задовољи све постављене циљеве. Структура студијског програма је обезбедила да изборни предмети буду заступљени са 61% ЕСПБ бодова.

Проценат часова предавања који изводе наставници са пуним радним временом на ГАФ-у је 88,6%.

На докторским академским студијама ДОС – Архитектура на Грађевинско-архитектонском факултету (ГАФ) Универзитета у Нишу, студенти конкретизују проблематику која их интересује. Кроз понуђене изборне предмете, студенти имају могућност да задовоље сопствене научно-истраживачке аспирације и наставе даље изградњу сопственог професионалног профила.

Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студента.

Силабусима је дефинисан опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.

Студијски програм усаглашен је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Студијски програм одговара интегрисаном моделу мултидисциплинарног карактера.

Курикулум је конципиран тако да се настава изводи у прва четири семестра кроз девет предмета и три нивоа изабраног подручја. У првом семестру настава се изводи кроз три обавезна предмета: Методологија научноистраживачког рада, Архитектура и животна средина и Методологија пројаектовања у архитектури и урбанизму. У другом семестру настава се изводи кроз два изборна предмета и једно изборно тематско подручје. У трећем и четвртом семестру (сваки садржи два изборна предмета и изборно тематско подручје) студенти се опредељују за изборне предмете и изборно тематско подручје уз консултације са медијатором који се додељује сваком студенту докторских студија. Пети и шести семестар су предвиђени за студијско истраживачки рад из области докторске дисертације и за израду докторске дисертације.

Докторске академске студије “Архитектура” трају три студијске године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Од тога се најмање 90 ЕСПБ стиче полагањем испита из наставних предмета, 30 ЕСПБ изборним тематским подручјем, 20 ЕСПБ студијско истаживачким радом из области докторске дисертације и 40 ЕСПБ се стиче израдом и одбраном докторске дисертације, тако да укупно самостални истраживачки рад и израда и одбрана дисертације носе 60 ЕСПБ.

Студије на докторским студијама организују се кроз наставу, научни рад, израду и одбрану докторске дисертације. Настава из наставних предмета се изводи као групна или индивидуална (менторска). Одлуку о врсти наставе и изборним предметима који ће се организовати доноси Руководилац докторских студија на предлог комисије за квалитет студијског програма.


Показатељи и прилози за стандард 5:

Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама

Прилог 5.1. Статут

Прилог 5.2. Књига предмета (у документацији и на сајту институције)

Прилог 5.3 Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програмаСтудијски програм докторских студија - ДОС АРХИТЕКТУРА усаглашен је са савременим светским научним токовима, а упоредив је и са сличним програмима на иностраним вискокошколским установама, као и установама у окружењу. Наравно да је и овај студијски програм усаглашен са другим сличним студијским програмима у мери у којој специфичности архитектуре као дисциплине то дозвољавају.


Студијски програм докторских академских студија - ДОС АРХИТЕКТУРА, на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, целовит је и свеобухватан и пружа студентима најновија научна и стручна знања из ове области и прати савремена остварења у уметности и науци. Овај програм је профилисан према потребама друштва и омогућава школовање кадрова највишег нивоа образовања. При томе, сврха студијског програма је образовање студената тако да буду способни за високо квалитетан и самосталан научноистраживачки рад у одређеним научним областима и наравно, сврха и овог студијског програма докторских студија на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу је допринос развоју науке у области архитектуре. На овим докторским академским студијама студенти могу да се определе да проучавају конкретну проблематику која их интересује. Јасно је да кроз велики број понуђених изборних предмета студенти имају могућност да задовоље сопствене научноистраживачке аспирације и наставе даље изградњу сопственог професионалног профила. Поред тога, добијају могућност да усвајају одговарајућа знања која ће применити и реализовати у складу са постојећим захтевима друштва. Практично, већи број изборних предмета омогућава студентима да могу сами да дефинишу тему, приступ и метод који одговара типу истраживања, а што је у складу са основним начелима Болоњске декларације.


Студијски програм докторских студија архитектуре на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу конципиран је тако да поред стимулисања самосталног истраживачког рада, пружа студентима најновија научна и стручна знања из области дефинисаних програмом.


Студијски програм докторских академских студија - ДОС АРХИТЕКТУРА, на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу усклађен је и упоредив са одговарајућим студијским програмом на следећим високошколским установама :Politecnico di Milano, Doctoral Programs

http://www.ricerca.polimi.it/index.php?id=4972


CTU in Prague, Faculty of Architecture

http://www.fa.cvut.cz/En


Slovak university of technology in Bratislava

Fakulta Architektury

http://www.fa.stuba.sk/english/foreign-students.html?page_id=1075


The Oslo School of Architecture and Design

http://www.aho.no/en/RD/The-PhD-program/PhD-Program-at-AHO/Студијски програм је формално и структурно усаглашен са претходно усвојеним предметно специфичним стандардима и препорукама за акредитацију, односно усаглашен је са европским стандардима у погледу уписа, трајања студија, начина студирања, услова преласка у наредну годину и стицања дипломе.


Упоредном анализом наведених програма и студијског програма докторских студија на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, може се констатовати да су области истраживања на свим високошколским установама исте у следећим областима:

 • Архитектонско пројектовање и композиција

 • Теорија архитектуре и дизајна

 • Урбанистичко пројектованје и дизајн

 • Заштита и ревитализација градитељског наслеђа

 • Архитектура и грађевинарство и

 • Ентеријер.

 • Структуре студијских програма су готово идентичне.

 • Трајање студија је усаглашено у потпуности.


Детаљнијом анализом могло би се за приметити да извесне разлике постоје у различитим називима истраживачких области, што је пре последица разлика у терминима код различитих језика и, наравно, разлике су у специфичним достигнућима појединих школа у различитим областима.Показатељи и прилози за стандард 6:

Прилог 6.1. Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе)

Прилог 6.2. Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима
Стандард 7: Упис студенатаБрој студената који се уписује на студијски програм одређује се на

основу расположивих просторних, кадровских и других могућности установе као и

процењених друштвених потреба на тржишту рада.

Одлуку о упису на докторске студије, доноси Наставно-научно веће Факултета на

предлог Комисије за докторске студије.

У прву годину докторских академских студија могу се уписати кандидати који су стекли најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања, завршене студије архитектуре, односно одговарајући смер или одсек, на сродном факултету, и просечну оцену од најмање 8, или академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању.

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу

опште просечне оцене остварене на претходним студијама и остварених научних

резултата, у складу са важећим Правилником и Одлуком о спровођењу уписа на докторске студије Грађевинско-архитектонског факултета.

Конкурс за упис на студијски програм докторских студија расписује Универзитет.

Конкурс се објављује у јавним гласилима, интернет страници Универзитета и интернет страници Факултета, а за број кандидата који је утврђен дозволом за рад.

По објављеном Конкурсу, а у предвиђеном року кандидати подносе потребну

документацију преко Архиве факултета.

Предност при избору кандидата за упис има кандидат који има већу просечну оцену на претходно завршеним студијама, као и научни радови.

Након спроведеног конкурсног поступка, Комисија прави ранг-листу кандидата и

извештава Веће Факултета о броју примљених кандидата на докторске академске

студије.

Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.

Одсек за наставу и студентска питања Факултета шаље списак примљених кандидата

Универзитету који прави јединствену ранг листу примљених кандидата.

Документација потребна за упис:

- копија дипломе о претходно завршеним студијама (оригинал на увид).

- индекс

- ШВ обрасци

- потврда о уплаћеној школарини у износу и динамици према актима Факултета
Показатељи и прилози за стандард 7:

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм

Прилог 7.1. Конкурс за упис на докторске студије (ако је започела њихова реализација)Стандард 8: Оцењивање и напредовање студенатаСтудент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче планом одређен број ЕСПБ. Број ЕСПБ утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета и применом јединствене методологије за све студијске програме ГАФ. Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максималан број поена који студент може да оствари на предмету је 100.

Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минимални број поена који студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максималан 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче на основу сваке појединачне активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита.

Укупан успех студената на предмету изражава се оценом 5 (није положио, освојио мање од 51 поен) до 10 (изузетан). Оцена студента заснована је на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина.

Студирање на докторским студијама реализује се на следећи начин:

Руководилац студијског програма именује сваком студенту приликом уписа медијатора из редова наставника на студијском програму, који ће их водити до избора ментора. На завршетку семестра медијатор подноси Руководиоцу студијског програма извештај о раду студента у домену истраживања и полагања испита, као и о постигнутим резултатима. Услов за упис у другу годину студија стиче студент који је у првој години студирања остварио најмање 30 ЕСПБ. Током друге године студија студент пријављује тему докторске дисертације. За упис у трећу годину студија студент је дужан да оствари најмање 60 ЕСПБ и има усвојен предлог теме докторске дисертације. Дисертација се ради током друге и треће године студија и њеном одбраном студент остварује 60 ЕСПБ. Кандидат започиње процедуру израде докторске дисертације најкасније до почетка четвртог семестра, по поступку и процедури утврђеној у Правилнику о докторским студијама. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног доприноса.
Показатељи и прилози за стандард 8:

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у предходне три школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије)

Прилог 8.2.Правилник институције о оцени докторске дисертације


Стандард 9: Наставно особљеЗа реализацију студијског програма докторских студија - ДОС АРХИТЕКТУРА, на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, обезбеђено је наставно особље са потребним стручним и научним квалификацијама, што се доказује списком радова и подацима о учешћу на домаћим и међународним научним пројектима. Компетентост наставника утврђена је на основу научних радова објављених у међународним часописима, при чему је најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са СЦИ листе, односно специфично за ову област, представља еквивалентан резултат, научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у зборницима са међународних научних скупова, монографија, патената, уџбеника, нових производа или битно побољшаних постојећих производа, те на основу еквивалентних резултата из области архитектуре.

Ментор има наjмање пет научних радова објављених или прихваћених за објављивање у научним часописима из одговарајуће области студијског програма са листе министарства надлежног за науку, у последњих 10 година. Ментор може да води највише пет доктораната истовремено.

Специфично за област архитектуре, као еквивалент објављеним радовима са СЦИ листе, ментор мора да оствари резултате који важе за ову област, дефинисане ближим критеријумима за избор у звања Универзитета у Нишу. Један ментор може да води највише 5 доктораната истовремено, што је у директној вези са бројем студената на студијском програму докторских студија.

Број наставника одговара потребама студијског програма и зависи од броја предмета које изводи и броја часова на тим предметима. Укупан број наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на студијском програму. Ради квалитетнијег организовања наставе и што бољег проширивања знања студената, за извођење наставе ангажован је одређени број гостујућих наставника са домаћих универзитета.

Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно научном и пољу и нивоу њихових задужења. Сваки наставник има најмање десет референци из уже научне, односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму. Ниједан наставник није оптерећен више од 12 часова недељно. Сви подаци о наставницима и сарадницима (CV, избори у звања, референце) су доступни јавности.Показатељи и прилози за стандард 9:

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија

Табела 9.2. Листа наставника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекате

Табела 9.3. Компетентност наставника

Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године

Табела 9.5. Ментори

Прилог 9.1. Правилник за избор наставника

Прилог 9.2. Одлука надлежног органа о именовању ментора

Прилог 9.3. Књига наставника ангажованих на програму докторских студија

Прилог 9.4. Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду ментори


Стандард 10: Организациона и материјална средстваЗа извођење студијског програма обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Настава на овом студијском програму изводи се у специјализованим учионицама за одвијање овог типа наставе, које су својом опремом прилагођене захтевима образовања будућих доктора наука. Сваком студенту обезбеђен је минимум од 2 м2 простора. За извођење студијског програма обезбеђен је одговарајући простор за извођење наставе, одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад и опрема заснована на савремним информационо-комуникационим технологијама. Настава се изводи у амфитеатрима, учионицама и специјализованим лабораторијама.

Специјализована библиотека Грађевинско-архитектонског факултета броји више од 220 библиотечких наслова релевантних за извођење докторских студија из области архитектуре. Сви предмети студијског програма покривени су одговарајућом литературом, училима и помоћним средствима (књиге, монографије, научни часописи, друга периодична издања), који су расположиви на време и у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса. При томе је обезбеђена и одговарајућа информациона подршка. Факултет уз библиотеку поседује и читаоницу и обезбеђује за сваког студента место у амфитеатру, учионици, односно лабораторији.

Факултет има краткорочни и дугорочни план и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада. Средства за реализацију докторских студија се, поред ресорних министарстава, обезбеђује и у сарадњи са другим високошколским установама, акредитованим научним установама и међународним организацијама.

Факултет обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ потребној одговарајућој опреми која је потребна за научноистраживачки рад, која је у поседу Факултета. Факултет обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ потребној одговарајућој опреми која је потребна за научно истраживачки рад на основу уговора о сарадњи са другим одговарајућим установама.Показатељи и прилози за стандард 10:

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

Прилог 10.1. План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада

Прилог 10.2.Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама

Прилог 10.3. Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима

Стандард 11: Контрола квалитета


Провера квалитета студијског програма се спроводи редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. Контрола квалитета студијског програма подразумева редовно и систематично праћење, контролу квалитета као и предузимање мера за унапређење квалитета у следећим његовим елементима: курикулум, настава, наставници и сарадници, оцењивање студената, уџбеници и литература.


Провера квалитета студијског програма се спроводи:

 • анкетирањем студената на крају наставе из датог предмета.

 • анкетирањем свршених студената при додели диплома о квалитету студијског програма и логистичкој подршци студијама.

 • анкетирањем студената приликом овере године студија. Тада студенти оцењују логистичку подршку студијама.

 • анкетирањем студената приликом уписа године студија. Тада студенти оцењују студијски програм на години коју су у претходној школској години завршили.

 • анкетирањем наставног особља о квалитету студијског програма и логистичкој подршци студијама. У овој анкети се оцењује рад Деканата, студентске службе, библиотеке, и осталих служби Факултета. Поред тога се процењује и комфор студирања (чистоћа и уредност учионица ...)


За праћење квалитета студијског програма постоји комисија која је састављена од наставника, ненаставног особља и студената.

У оквиру Стандарда и поступака за обезбеђење квалитета Факултет има изграђене механизме за обезбеђивање квалитета студијских програма у чијој реализацији учествују Наставно-научно веће, Већа студијских програма и њихови руководиоци, Катедре, Комисија за наставу и Студентски парламент. Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења.

Контрола квалитета врши се редовно и систематично, спровођењем поступка самовредновања на нивоу факултета као установе, али и за сваки студијски програм који се изводи на факултету као и спољашњом контролом квалитета.
Показатељи и прилози за стандард 11:

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму

Прилог 11.1. Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија